Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistio

Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistio

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32478/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää 5.8.2022 mennessä lausuntoja kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistiosta. 

 
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön erillinen kaivosvero, jotta maaperän kaivannaisista saadaan yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus. Hallitus teki vuoden 2022 talousarvioneuvotteluissa linjauksen, että Suomessa otetaan vuonna 2023 käyttöön kaivosvero. Kaivosveron tavoiteltu verotuotto on 25 miljooonaa euroa vuodessa. Verotuotosta 60 prosenttia ohjataan kaivosten sijaintikunnille ja 40 prosenttia valtiolle. 

Valtiovarainministeri Annika Saarikko asetti työryhmän arvioimaan eri verovaihtoehtojen soveltuvuutta, toteuttamiskelpoisuutta ja pääasiallisia vaikutuksia. Työryhmän toimikausi alkoi tammikuussa 2022 ja päättyi 31.5.2022. Työryhmään osallistui asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Verohallinnosta, Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, Geologian tutkimuskeskuksesta, Kuntaliitto ry:stä ja Kaivosteollisuus ry:stä. 

Työryhmä julkaisi työnsä päätteeksi arviomuistion, jossa on arvioitu vaihtoehtoina rojalteja ja nettotulon verottamiseen perustuvia veromalleja.

Työryhmän arvion mukaan rojaltit voisivat olla toteuttamiskelpoisempi malli, jos vero toteutetaan arviomuistiossa esitetyllä tavalla kaavamaisena  verona. Jos kaivosverossa halutaan ottaa huomioon tarkka kaivoskohtainen toiminta ja tuottavuus, voisivat nettotulon veromallit olla perusteltu vaihtoehto. Tällaisen veron säätäminen vaatisi kuitenkin huomattavan pitkän valmisteluajan. 
Tavoitteet

Kaivosveron tarkoituksena on ottaa huomioon kaivosmineraalien luonne uusiutumattomina luonnonvaroina. Vaikka vero kohdistuu uusiutumattomiin luonnonvaroihin, veron ensisijainen tavoite ei kuitenkaan ole niiden käytön väheneminen, vaan tavoitteena on ohjata yhteiskunnalle kohtuullinen korvaus uusiutumattomien mineraalivarojen käytöstä.

Arviomuistion tavoitteena on lisätä päätöksenteon taustalle tietoa kaivosveron toteuttamisvaihtoehtojen soveltuvuudesta ja toteutettavuudesta. Työryhmän arviomuistion ja lausuntokierroksen perusteella tehdään päätös kaivosveron toteuttamismallista kaivosveroa koskevan hallituksen esityksen valmistelua varten.

Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM008:00/2022 - Työryhmän hankesivu

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM008:00/2022 - Arbetsgruppens projektsida

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-279-6 - "Arvio kaivosveron toteuttamisesta - Kaivosveron toteuttamista arvioivan työryhmän arviomuistio"

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 5.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 5.8.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Työryhmän sihteeri, veroasiantuntija, Ella Luikku, 
puh. 029553 0091, ella.luikku@gov.fi

Työryhmän sihteeri, veroasiantuntija, Tiia Hyysalo, 
puh. 029553 0407, tiia.hyysalo@gov.fi

Työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija, Laura Puro, 
puh. 029553 0127, laura.puro@gov.fi

Työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Jari Salokoski,
puh. 029553 0437, jari.salokoski@gov.fi


 
Jakelu:
Akava Ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Fingo ry    
Finnwatch    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Kolttien luottamusmies    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin Kullankaivajain Liitto ry    
Lapin liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Metsäteollisuus ry    
Nasdaq Helsinki    
Nasdaq Helsinki    
Oikeusministeriö    
OTT Pekka Vihervuori    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Professori Juha Lindgren    
Professori Kalle Määttä    
Professori Marianne Malmgrén    
Professori Marjaana Helminen    
Päijät-Hämeen liitto    
Pääomasijoittajat ry    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät ry    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tutkija Ismo Pölönen    
Tutkija Matti Ylönen    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työelämäprofessori Timo Viherkentä    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain keskusliitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)    
Ålands Näringsliv    
Ålandsdelegationen    
Asiasanat

verotus

mineraalivarannot

kaivostoiminta

beskattning