Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (luonnos)

Lausuntopyyntö hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (luonnos)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1281/2020

Vastausaika on päättynyt: 12.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen väestörakenne muuttuu monista eri syistä. Syntyvyys vähenee, väestö ikääntyy ja globaalin muuttoliikkeen myötä maahanmuuttajataustaisten ihmisten määrä kasvaa myös Suomessa. Maahan myös muutetaan monista eri syistä: työn, opiskelun, perheen ja pakolaisuuden perusteella.

Väestön monimuotoistumisen myötä on entistä merkittävämpää, että yhteiskunnan rakenteita ja palvelujärjestelmää kehitetään vastaamaan koko väestön, myös maahanmuuttajien tarpeisiin. Tämä edellyttää maahanmuuttajien huomioimista isoissa yhteiskunnallisissa muutoksissa kuten työn murroksessa ja tietoyhteiskuntakehityksessä sekä yhteiskunnallisen polarisaation ehkäisemistä. Maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta edistämällä tuetaan myös osaavan työvoiman saatavuutta väestön ikääntyessä. 

Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista, maahanmuuttajien erilaiset tarpeet huomioivaa kotouttamispolitiikkaa. Kotoutumispalveluita ja erityisesti maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja onkin viime vuosina kehitetty voimakkaasti. Myönteisen kehityksen rinnalla on selvityksissä tunnistettu kotouttamispolitiikan ja -palveluiden kehittämistarpeita. Myös kotoutumisen edistämisen valtavirtaistamista osaksi keskeisiä politiikka-aloja, esimerkiksi työllisyys-, koulutus-, SOTE- sekä lapsi- ja perhepolitiikkaa, tulee jatkaa. 

Asenteet ja vuorovaikutussuhteet vaikuttavat kotoutumiseen, turvallisuudentunteeseen sekä kykyyn ja haluun osallistua yhteiskuntaan. Yksilöille suunnattujen palveluiden rinnalla onkin tarpeen vahvistaa myös yhteiskunnan vastaanottavuutta. 
 
Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 6/2018vp) pohjalta. Mietinnössä edellytettiin, että hallitus antaa toimenpideohjelman eduskunnalle selontekona  sekä uudistaa kotoutumislain kokonaisuudessaan ja tarvittavan muun lainsäädännön selonteon eduskuntakäsittelyn pohjalta. 

Selonteon laatimisen pohjana on hyödynnetty laajasti tutkimustietoa, ja se sisältää nykytilan kuvauksen muun muassa maahanmuuttajien työmarkkina-asemasta ja hyvinvoinnista sekä yhdenvertaisuuden ja väestösuhteiden tilanteesta. Lisäksi kuvataan tutkimuksissa ja selvityksissä esiin nousseitta kotoutumisen edistämisen kehittämistarpeita. 
 
Tavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen selonteoksi kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista.

Kotoutumisen uudistamistarpeita käsittelevän selonteon tarkoituksena on luoda suuntaviivoja ja tehdä esityksiä kotoutumisen edistämisen uudistamiseksi siten, että kasvavan maahanmuuttajaväestön osallisuus yhteiskunnassa voidaan varmistaa ja yhteiskunnan isoihin murroksiin, esim. työikäisen väestön vähenemiseen vastaamisessa hyödyntää myös maahanmuuttajien osaamista. Selonteon esityksillä vastataan keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin, tunnistettuihin kehittämistarpeisiin sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 6/2018) kannanottoihin ja PMI Marinin hallituksen ohjelman kotoutumisen koskevien linjausten toimeenpanoon. 

Selonteon tavoitteena on kotoutumisen edistämisen kehittäminen kokonaisvaltaisesti huomioiden maahanmuuttajien erilaiset tarpeet, palvelujärjestelmä kokonaisuutena ja väestösuhteiden edistäminen. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 12.3.2021. 

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön siinä esitetyn jaottelun mukaisesti. Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@tem.fi) tai postitse PL 32, 00023 Valtioneuvosto.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Sari Haavisto puh. +358 295 047 154
Neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen puh. +358 295 047 117
Erityisasiantuntija Hanna-Maria Hyttinen puh. +358 295 047 203
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
AEL-Amiedu Oy    
Aikuislukioliitto ry    
Ajatuspaja Round Table Initiative – konfliktinratkaisu ja sovittelu ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisen yhdistys AMKE ry    
Arbis    
Arffman    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Business Finland    
Careeria Oy    
Daisy Ladies ry    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Diakonissalaitoksen säätiö    
Digi- ja väestötietovirasto    
EHJÄ ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETMU ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno)    
Familia ry    
Forssan kaupunki    
Föreningen Luckan rf    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iisalmen kaupunki    
International Organization for Migration IOM    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
IWWOF - International Working Women of Finland ry    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto/Soveltavan kielentutkimuksen keskus    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
KEHA-keskus    
Kela    
Kemin kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keski-Uudenmaan Sote Keusote    
Keskuskauppakamari    
KIDE-säätiö    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kivenlahden perheryhmäkoti    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kotkan kaupunki    
Kotkan vastaanottokeskus    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan kaupunki    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappia-koulutus Oy    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mariehamns stad    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Miessakit ry    
Mikkelin kaupunki    
Monaliiku-Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry    
Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto    
Monik ry    
Monika-Naiset liitto ry    
MTK    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nurmijärven kunta    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun vastaanottokeskus    
Oulun yliopisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Pakolaisnuorten tuki ry    
Palkansaajiien tutkimuslaitos    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Paremmin Yhdessä ry    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Pelastakaa lapset ry    
Pellervon taloustutkimus PTT ry    
Perheryhmäkoti Satakieli    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Pudasjärven kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry    
Rakennusliitto ry    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Robert Huberin tien vastaanottokeskus    
Rovaniemen kaupunki    
Sataedu Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry    
Satakunnan TE-toimisto    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sondip – Varsinais-Suomen Monikulttuuristen yhdistysten liitto ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOS-lapsikylä    
Spring House Oy    
Startup Refugees    
Suomen Afgaanijärjestö ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen evankelisluterilainen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Irakin Naisten Yhdistys ry INY ry    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta Rabita    
Suomen Kansanopistoyhdistys    
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Kaspa    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen kielen opettajat ry    
Suomen kielipalveluyritykset SKY ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen kurdiyhdistysten liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Mielenterveys ry    
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry FIMU ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto Ry    
Suomen somalialaisten liitto ry    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK)    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto FARO    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Svenska.fi    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuglas-seura ry    
Tukikeskus Hilma    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry    
Turun aikuiskoulutuskeskus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun vastaanottokeskus    
Turun yliopisto    
Tuusulan kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
USKOT-foorumi ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan aikuisopisto    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väestöliitto ry    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteiset Lapsemme ry    
Ylitornion kunta    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Asiasanat

kotouttaminen

kotoutuminen

kotoutumispalvelut