Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM8/41/2017

Vastausaika on päättynyt: 16.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki julkisista kuulutuksista vanhentuneena ja lisättäväksi julkista kuuluttamista koskeva yleissäännös hallintolakiin. Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaisiin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaisiin myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Samalla tarkistettaisiin julkisista kuulutuksista annettuun lakiin sekä julkisiin kuulutuksiin kohdistuvat viittaukset muussa lainsäädännössä. Myös viittaukset viranomaisten ilmoitustaululla julkaisemiseen poistettaisiin niiltä osin kuin kyse on julkisista kuulutuksista annetun lain tarkoittamasta ilmoitustaululla ilmoittamisesta.

Hallintolain yleistiedoksiantomenettelyä koskeva säännös ajantasaistettaisiin. Asiakirjan nähtäville asettamisesta ei enää ilmoitettaisi ensisijaisesti virallisessa lehdessä ja vaihtoehtoisesti joko viranomaisen ilmoitustaululla tai sanomalehdessä, vaan asiakirjan nähtäville asettamisesta olisi ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla tai tarpeen vaatiessa virallisessa lehdessä ja sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.
Tausta
Hankkeessa on laadittu arviomuistio Julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeet, joka on ollut lausunnoilla lausuntopalvelu.fi-osoitteessa 15.5.-31.7.2017. 
Tavoitteet
Muutoksilla nykyaikaistettaisiin julkisia kuulutuksia ja hallintolain yleistiedoksiantoa koskeva menettely sekä yhtenäistettäisiin julkisia kuulutuksia koskeva sääntely.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos kuulutuslain kumoamiseksi lausunnoille.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liite 1.pdf - Liite 1: Asetusten muutostarve

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 9.3.2018.     
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 9.3.2018 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Ministeriöt voivat halutessaan pyytää lausuntoa omalta hallinnonalaltaan. Samalla oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden ja kysymysten mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.      
 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, puh. 02951 50396, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi sekä lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, puh. 029 5150280, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi.
 
Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.    
 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Inarin kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuusamon kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus+B24BA2:B64    
Tampereen kaupunki    
Tietosuojavaltuutettu    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

avoin hallinto

kuuleminen

Hallinto