Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Kainuu-ohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

Lausuntopyyntö Kainuu-ohjelmasta ja ympäristöselostuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: 48/00.01.05.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Maakuntahallitus on päättänyt asettaa 11.10.2021 Kainuu-ohjelman luonnoksen ja sen ympäristöselostuksen nähtäville ja varaa yleisölle mahdollisuuden antaa lausunnon. Maakuntahallitus käsittelee ohjelmaa uudelleen lausuntokierroksen jälkeen ja maakuntavaltuusto päättää hyväksymisestä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kainuu-ohjelma sisältää vuoteen 2040 vuoteen ulottuvan maakuntasuunnitelman ja 2022–2025 kattavan maakuntaohjelman. Ohjelmassa esitetään Kainuun nykytila sekä alueen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelmaan kuuluu erillisenä liitteenä ympäristöselostus.

Järjestämme maakuntaohjelmasta infotilaisuuden, jossa esittelemme ohjelman keskeistä sisältöä ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin to 4.11.2021 klo 15-16. Tilaisuus toteutetaan etäyhteyksin Teams alustalla. Infotilaisuuteen pääsee osallistumaan tästä. 
Tausta
Maakuntasuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen strateginen suunnitelma, jossa esitetään maakunnan pitkän aikavälin visio ja tavoitteet. Maakuntaohjelma on alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain ja -asetuksen mukainen maakunnan yhteiset lähivuosien kehittämistavoitteet sisältävä asiakirja. Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi. 

Kainuu-ohjelman valmistelun yhteydessä on tarpeen tarkastella siihen kirjattujen toimenpiteiden vaikutuksia mm. ympäristöön, asukkaisiin ja talouteen. Näin voimme varmistaa sen, että Kainuu-ohjelma laaditaan kainuulaisten parhaaksi, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kainuu-ohjelma sekä ympäristöarvioinnin tuloksena syntyvä ympäristöselostus on laadittu yhteistyössä viranomaisten ym. sidosryhmien kanssa niin, että prosessi tuottaa laadukasta tietoa ohjelman toteuttamisen vaihtoehdoista ja vaikutuksista. 
Tavoitteet
Kainuu-ohjelma sisältää toimintaympäristöanalyysin, ohjelman laadulliset ja määrälliset tavoitteet, strategian sekä strategiset toimintalinjat ja toimenpidekokonaisuudet. Ohjelmassa käsitellään lisäksi toteuttamisjärjestelyjä, rahoitusarvioita ja seurannan toteuttamista. 

Ohjelman 2040 visiona on vetovoimainen ympärivuotisen matkailun ja muuttovoiton maakunta. Kainuun kehittämistoimintaa ja yhteistyötä ohjaavat arvot ovat positiivisuus, koko Kainuun huomioiminen, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys

Maakuntaohjelman 2022-2025 kehittämisen painopisteet ovat
  • Hyvinvointi ja työllisyys
  • Elinkeinot, osaaminen ja digitaalinen siirtymä
  • Elinkeinojen kehittämisen kärkitoimialat
  • Kansainvälistyminen
  • Vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä
  • Saavutettavuus, aluerakenne ja monipaikkaisuus

Kainuu-ohjelma on SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointia edellyttävä ohjelma. Ohjelman ympäristöselostuksessa on käsitelty ohjelman sisältöä, ympäristön ominaispiirteitä ja nykytilaa sekä ympäristöongelmia ja -haasteita. Selostuksessa on arvioitu ohjelman ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia, kulttuurisia sekä alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia. Kainuun SOVA-työryhmä on osallistunut Kainuu-ohjelman ympäristöselostuksen laatimiseen tuomalla eri alojen asiantuntemusta arviointityöhön. 

Kainuu-ohjelmalle on tehty myös maaseutuvaikutusten- ja sukupuolivaikutusten arviointi osana ohjelman laadintaprosessia.
Linkit

https://kainuunliitto.fi/palaute_kainuu_ohjelmasta/ - Lisätietoja Kainuu-ohjelmasta

Liitteet:

Kainuu ohjelman luonnos.pdf - Kainuu-ohjelman luonnos

Ympäristöselostus luonnos.pdf - Ympäristöselostuksen luonnos

Aikataulu
Kainuu-ohjelma ja sen ympäristöselostus ovat nähtävillä 13.10-15.11.2021.

Kainuun liitto pyytää lausuntoa viimeistään 15.11.2021 klo 12.00 mennessä. Pyydämme toimittamaan lausunnon ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi palvelun kautta vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi palvelussa tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kainuunliitto.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa
Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas (puh. 040 5740 804, jouni.ponnikas@kainuunliitto.fi)
ja ympäristöselostukseen
Suunnittelija Tiina Kriikkula (puh. 040 7096 287, tiina.kriikkula@kainuunliitto.fi)
 
Asiasanat

Maakuntaohjelma

Ympäristöselostus