Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja toimivaltaisten viranomaisten työnjaosta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja toimivaltaisten viranomaisten työnjaosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4773/2022

Vastausaika on päättynyt: 11.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta.
Tausta
EU:n liikkuvuuspaketin tiekuljetusalaa koskevat uudet sosiaali- ja markkinasäännökset julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 31.7.2020. EU:n liikkuvuuspaketti koostuu yhteensä viidestä EU-asetuksesta sekä kolmesta EU-direktiivistä. EU:n liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa koskeva säädöshanke LVM062:00/2020 käynnistyi 21.10.2020, jonka puitteissa annettiin hallituksen esitys (HE 194/2021 vp) sekä valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta (431/2021).
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/1057 (ns. muutosdirektiivi) mukaisesti kansalliseen lainsäädäntöön vaaditaan muutoksia myös tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnan osalta. Valtioneuvoston asetuksella tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta käytännössä pannaan kansallisesti täytäntöön tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontavaatimukset perustuen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontadirektiiviä, ajo- ja lepoaika-asetusta, ajopiirturiasetusta, EU:n liikenteenharjoittaja-asetusta ja IMI-asetusta koskeviin vaatimuksiin.

Asetusehdotuksen hankeikkunanumero on LVM007:00/2022.
Tavoitteet
Lausuntojen pohjalta tullaan tarkastelemaan, miten eri viranomaiset kokevat tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöön liittyvät valvonnan työnjaon ja valvonnan täytäntöönpanoa koskevat ehdotukset. Tarvittaessa asetusehdotusta muokataan.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on jo ilmoittanut Euroopan komissiolle EU:n tieliikenteen liikkuvuuspakettia koskevat muut notifiointia vaativat kohdat, mutta tieliikenteen sosiaalilaisäädännön valvontaa koskevat ilmoitetaan jälkikäteen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi -palveluun 11.3.2022 mennessä. Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi sekä kopiona veli-matti.syrjanen@gov.fi, jolloin lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/4773/2022. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoanne asetusehdotukseen ja muistioon tarpeelliseksi katsomiltanne osin. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat Veli-Matti Syrjänen, p. 029 5342 124 ja Elisa Vornanen, p. 029 5342 054
Jakelu:
Akava    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Yrittäjät    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö