Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esityksen luonnos laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksen luonnos laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1272/03.01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (tukipalvelulaki) sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (yhteispalvelulaki) muuttamisesta.

Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että tukipalvelulakiin lisättäisiin:
  • mahdollisuus tarkistaa ja rekisteröidä sähköisiä valtuutuksia ja muita tahdonilmaisuja myös Väestörekisterikeskuksen toimipisteessä, yhteispalvelussa sekä asiointivaltuuspalvelun käyttäjäorganisaation toimipisteessä
  • säännökset koskien valtuutuksen ja muun tahdonilmaisun peruuttamista toimipisteessä ja sähköisesti taikka ilman tahdonilmaisun antajan myötävaikutusta rekisteröivän organisaation toimesta
  • 5 §:n 1 momentissa mainituille organisaatioille asiointivaltuuspalvelun käyttövelvoite
  • mahdollisuus periä käyttäjäorganisaatiolta tunnistuspalvelun, verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun ja asiointivaltuuspalvelun käytöstä maksuja, joista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Lisäksi tukipalvelulakiin ehdotetaan yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuen säädösviittausmuutoksia sekä lisättäväksi säännös, jolla poikettaisiin asetuksen 18 artiklassa säädetystä rekisteröidyn oikeudesta vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä. Myös valtuutusten ja tahdonilmaisujen rekisteröintitehtävän hoitaminen edellyttää muutamien henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten tarkistamista.
 
Yhteispalvelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhteispalvelussa voitaisiin hoitaa myös muita laissa säädettyjä tehtäviä, kuten ehdotettua valtuutusten ja tahdonilmaisujen rekisteröintitehtävää.
Liitteet:
Aikataulu

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa 2018 siten, että lait tulisivat voimaan 1.1.2019.
 

Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään 10.8.2018 www.lausuntopalvelu.fi kautta tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan. Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla.

Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.
.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
  • ajalla 9.7.-27.7.2018 suunnittelija Heidi Torro (heidi.torro@vm.fi, 0295 530 109)
  • ajalla 6.-10.8.2018 lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515)
Jakelu:
Ahvenanmaan Maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan keskusliitto    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
KEVA    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kynnys ry    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mikkelin kaupunki    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio, sähköinen asiointi