Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta matkustaja-alusturvallisuuslainsäädännön muuttamiseksi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta matkustaja-alusturvallisuuslainsäädännön muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/2329/03/2017

Vastausaika on päättynyt: 8.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksellä pantaisiin täytäntöön matkustaja-alusturvallisuutta koskevien direktiivien muutosten kansallista lainsäädäntöä edellyttävät säännökset. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia, matkustaja-alusten henkilöluetteloista annettua lakia sekä alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia. 
 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräiden alusryhmien katsastuksen uudistamista, talviliikenteessä käytettävän aluksen vuosittaisesta rungonkatsastuksesta osittain luopumista sekä perinnealuksia ja ammattiveneitä koskevien säännösten lisäämistä. Perinnealuksia koskevan sääntelyn johdosta ehdotetaan lisäksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin sekä liikennepalveluista annettuun lakiin perinnealusten miehitystä ja pätevyyksiä koskevia säännöksiä. Muutosten keskeisenä tavoitteena on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti sujuvoittaa sääntelyä.  
Tausta
Euroopan komissio antoi 6 päivänä kesäkuuta 2016 ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta (COM(2016)369 final), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta (COM(2016) 371 final), sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta (COM (2016) 370 final).

Direktiiviehdotusten tavoitteena oli päivittää ja täsmentää nykyistä matkustaja-aluksia koskevaa sääntelyä sekä keventää yhtiöiden hallinnollista taakkaa. Direktiivit annettiin 15 päivänä marraskuuta 2017 ja ne tulivat voimaan 21 päivänä joulukuuta 2017. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava direktiivien noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään 21 päivänä joulukuuta 2019. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 8.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat hallitusneuvos Katja Viertävä p. 0295 34 2612, katja.viertava(at)lvm.fi, hallitusneuvos Jenni Rantio p. 0295 34 2003, jenni.rantio(at)lvm.fi, yksikön johtaja Elina Thorström p. 0295 34 2392, elina.thorstrom(at)lvm.fi
Jakelu:
America Bureau of shipping    
Botnia Marin Oy Ab    
Bureau Veritas    
Business Finland    
CEProof Finland    
DNV GL Finland Oy Ab, Helsinki    
DNV GL Finland Oy Ab, Turku    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
International Marine Certification Institute    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lloyd's Register    
Meritaito Oy    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Höyrypursiseura Oy    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Meripelastusseura ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Venealankeskusliitto Finnboat ry    
VTT Expert Services Oy    
Ympäristöministeriö