Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Uudistetun Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen

Uudistetun Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2105/2020

Vastausaika on päättynyt: 10.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa vuonna 2017 uudistetun Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan yleissopimuksen (Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised), CETS nro 220) allekirjoittamisesta ja hyväksymisestä.
Tausta
Vuonna 1992 laadittu eurooppalainen yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta (Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production) tuli kansainvälisesti voimaan 1.4.1994. Sopimuksen on ratifioinut 48 jäsenmaata. Suomen osalta yleissopimus tuli voimaan 1.9.1995 (SopS 48/1995). Sopimuksella määrätään sopimuspuolten välisistä suhteista sopimuspuolten alueelta peräisin olevien monenvälisten elokuvien yhteistuotannoissa. Sopimuksessa on määräyksiä muun muassa elokuvien rahoituksesta ja elokuville myönnettävistä etuuksista.

Yleissopimus uudistettiin 30.1.2017. Uudistettu yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.10.2017. Sopimuksen on toukokuuhun 2020 mennessä allekirjoittanut 12 jäsenmaata ja ratifioinut 18 jäsenmaata. Uudistettu yleissopimus päivittää vuonna 1992 tehdyn yleissopimuksen määräykset vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Sopimus sisältää määräyksiä muun muassa yhteistuotantoaseman saamisen edellytyksistä, yhteistuottajien rahoitusosuuksista, elokuvateoksen yhteistuottajien oikeuksista ja rahoitusta koskevista yhteistuotannoista. Sopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa sopimuspuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla yhteistuotannossa sovellettavat säännöt.

Suomi ei ole allekirjoittanut uudistettua yleissopimusta. Sopimuksen 18 artiklan mukaan yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja muille Euroopan kulttuuriyleissopimuksen osapuolina oleville valtioille, jotka voivat ilmaista suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomaksi joko allekirjoittamalla yleissopimuksen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa; tai allekirjoittamalla yleissopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen. 
Tavoitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa siitä, pidetäänkö uudistetun Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan yleissopimuksen allekirjoittamista ja hyväksymistä tarkoituksenmukaisena. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää arvioita siitä, mitä toimenpiteitä uudistettu sopimus edellyttäisi lausunnonantajien hallinnonalalla ja mitkä niiden toimivaltaan kuuluvista pöytäkirjan määräyksistä edellyttäisivät eduskunnan myötävaikutusta.
Linkit

https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/220 - Euroopan neuvoston yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta (uudistettu) CETS nro 220, v. 2017

Liitteet:

Explanatory report 2017.pdf - Uudistettua yleissopimusta koskeva selitysmuistio 30.1.2017

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 10.7.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, hanna.kiiskinen@minedu.fi, 0295 330 086
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, laura.makela@minedu.fi, 0295 330 222

 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Audiovisual Producers Finland    
Business Finland Oy    
Elisa Oyj    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kopiosto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Nelonen Media Live Oy    
Sisäministeriö    
Suomen elokuvasäätiö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yleisradio Oy    
Asiasanat

film, samproduktion, Europarådet, statsfördrag