Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM107:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 29.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (palvelukeskus) annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi” hallitus sitoutuu tietopohjaiseen politiikkaan. Tällä lakiehdotuksella edistetään osaltaan pääministeri Rinteen hallitusohjelman toimintasuunnitelmassa mainittua tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa sekä tämän edellyttämää johtamista. Samalla tuetaan julkisen tiedon avoimuutta luomalla edellytyksiä hallinnon tietojen laajempaan sisäiseen hyödyntämiseen osana tietopohjaista päätöksentekoa.

Lakiehdotus on valmisteltu osana Tietokiri-hanketta, joka on osa valtiovarainministeriön johdolla valmistellun Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella -selonteon toimeenpanoa.
Tavoitteet
Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Valtiokonttorille ja palvelukeskukselle säädettäisiin uusi analysointi- ja raportointipalvelutehtävä sekä sen edellyttämät tiedonsaantioikeudet. Toimijoiden välistä tehtävänjakoa analysointi- ja raportointipalveluissa tarkennetaan ehdotettavissa laeissa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi talous- ja henkilöstöhallinnon rekistereiden osalta yhteisrekisterinpitäjyydestä sekä rekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä ja vastuista palvelukeskuksen ja sen asiakkuuteen velvoitettujen ja eräiden muiden asiakkaiden välillä.

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kuulemaan hallinnonalansa virastoja ja laitoksia. Ruotsinkielinen käännös lisätään lausuntopalveluun myöhemmin.
Linkit

http://www.tietokiri.fi - Tietokiri-hankkeen internetsivut.

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM107:00/2019 - Säädösvalmisteluhanke Hankeikkunassa.

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 18.10.2019 – 29.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita säädösvalmisteluhankkeen tunniste VM107:00/2019. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, jarmo.huotari@vm.fi, puh. 02955 30418
finanssineuvos Markus Siltanen, markus.siltanen@vm.fi, puh. 02955 30263
erityisasiantuntija Pauliina Pussinen, pauliina.pussinen@vm.fi, puh. 02955 30108
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunta    
Hansel Oy    
HAUS kehittämiskeskus Oy    
Ihmisoikeuskeskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Senaatti-kiinteistöt -liikelaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Valtiokonttori    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

henkilötieto

tiedolla johtaminen

yhteisrekisterinpitäjä

Valtiokonttori

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

rekisterinpitäjä

analysointi- ja raportointipalvelu

salassapito

tietojen luovuttaminen