Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kevytautoja koskevien valtioneuvoston asetusten luonnokset

Kevytautoja koskevien valtioneuvoston asetusten luonnokset

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/135/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 20.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kevytautoja koskeva ajoneuvolain muutos (130/2019), tieliikennelain muutos (132/2019), ajokorttilain muutos (131/2019) sekä eräät niihin liittyvät lainmuutokset tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. Kevytautoja koskevat lainmuutokset edellyttävät muutoksia voimassa oleviin ajoneuvolain, tieliikennelain ja ajokorttilain nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin.
Tausta
Eduskunta hyväksyi 8.12.2018 kevytautoja koskevat lain muutokset ja tasavallan presidentti vahvisti ne sekä määräsi lait tulemaan voimaan 1.11.2019. Ajoneuvolain 14 b §:n mukaan kevytauto on T1-luokan ajoneuvo, joka on muutettu vuonna 2015 tai sen jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta eli henkilöautosta. Ajoneuvon ensimmäisen käyttöönottovuoden päättymisestä saa olla kulunut enintään 10 vuotta. Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena on enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on sähkö. Ajokorttilain mukaan kevytautoa saa ajaa AM-luokan ajokortilla. AM-luokan ajokortin saamisen vähimmäisikä on 15 vuotta. Kevytautoja koskevat samat verosäännökset kuin henkilöautoja.  Kevytautojen käyttöönoton tarkoituksena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti nuorille, 15—17-vuotiaille. Nuoret liikkuvat paljon ja liikkumiseen käytetään usein mopoa tai mopoautoa. Kevytauto tuo näiden rinnalle uuden vaihtoehdon. Tavoitteena on lisäksi parantaa erityisesti nuorten liikenneturvallisuutta.  
Tavoitteet
Ajokorteista annettuun valtioneuvoston asetukseen (423/2011) lisättäisiin kevytautoja koskevat säännökset ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä ja tutkintoajoneuvoista. Lisäksi täydennettäisiin eräitä asetuksen säännöksiä kuljettajan tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevasta koulutuksesta ja kuljettajan tutkinnon suorittamisesta.

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annettua asetusta (1257/1992) muutettaisiin siten, että kevytauton suurimmaksi tiellä sallituksi nopeudeksi säädettäisiin 60 kilometriä tunnissa, siihen sovellettaisiin samoja kuormaamista koskevia säännöksiä kuin henkilöautoihin ja kevytautoa koskisivat samat talvi- ja nastarenkaiden käyttöä koskevat säännökset kuin henkilöautoa. Hinattavan ajoneuvon kytkemistä kevytautoon koskisivat sen sijaan samat säännökset kuin kevyttä nelipyörää, eli mopoautoa. Eduskunta on kevytautoja koskevaan hallituksen esitykseen antamassaan vastauksessa sisältyneessä lausumassa edellyttänyt, että valtioneuvosto säätää voimassa olevan tieliikennelain nojalla valtioneuvoston asetuksella kevytautoille velvollisuuden käyttää hitaan ajoneuvon kilpeä (EV 191/2018 vp — HE 173/2018 vp). Näin ollen asetuksessa säädettäisiin, että kevytauton olisi käytettävä hitaan ajoneuvon kilpeä.

Ajoneuvojen rekisteröinnistä annettua valtioneuvoston asetusta (893/2007) muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin säännökset kevytautojen lopullisesta poistosta, rekisterikilvistä ja rekisteritunnuksesta. Säännökset vastaisivat henkilöautoa koskevia säännöksiä.

Ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1270/2014) ehdotetaan säädettäväksi, että kevytauton liikennekäyttöön hyväksymiseen sovelletaan ajoneuvolain M1-luokan henkilöautolle tarkoitettuja vaatimuksia ja ajoneuvolain 14 b §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

Ajoneuvojen hyväksynnästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1244/2002) säädettäisiin tarkemmin kevytauton muutoskatsastuksen suorittamisesta.

Liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1245/2002) säädettäisiin T1-luokan kevytautoille henkilöautoa vastaava määräaikaiskatsastusvelvollisuus ja määräaikaiskatsastuksen aikavälit. Asetuksiin esitetyt muutokset käyvät tarkemmin ilmi liitteenä olevista suomenkielisistä tiedostoista, joista toisessa on esitetty ehdotukset suomenkielisiksi valtioneuvoston asetuksiksi muutosmerkinnöin verrattuna voimassa oleviin asetuksiin ja toisessa tiedostossa muutosten perustelut. 

Liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (1196/2018) ei esitetä muutettavaksi. Edellytykset kevytautoon asennettavan nopeudenrajoittimien asennuksien, korjauksien ja säätöjen luvan saamiseksi olisivat siten samat kuin kuorma-auton nopeudenrajoittimien asennuksien, korjauksien ja säätöjen luvan saamiseksi. Mainitun asetuksen 18-21 §:ssä säädetään muun muassa nopeudenrajoittimen asennus- ja korjausluvan myöntämisen edellytyksenä olevista työtiloja, korjauslaitteita ja henkilöstön ammattitaitoa koskevista tarkemmista vaatimuksista.
Linkit

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/lausuntopyynto-kevytauton-tekniset-vaatimukset - Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee määräystä kevytautoja koskevista teknisistä vaatimuksista. Määräysluonnoksen lausuntopyyntö löytyy Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta oheisesta linkistä.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään torstaina 20.6.2019. Asetusten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti kevytautoja koskevien lainmuutosten kanssa 1.11.2019.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi ja perustelumuistioksi löytyvät suomenkielisinä liitteenä olevista tiedostoista. Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelussa osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnonantajaa pyydetään antamaan kommentit asetuskohtaisesti. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa liikenne- ja viesintäministeriön kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)lvm.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto. Sähköpostitse tai postitse toimitettuun lausuntoon pyydetään merkitsemään asianumero LVM/135/03/2018. 
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Aino Still, puh. 0295 34 2041, aino.still(at)lvm.fi
Jakelu:
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
AKL    
Applus    
Autoliitto    
Autotuojat RY    
Bellier Automobiles    
Brandt Oy    
Diagno    
Elfing/Aixam mopoautot    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Hakus    
Helppokatsastus    
Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus    
Jyväskylän aikuisopisto JAO    
K-1 Katsastajat ry    
Kaha    
Koneyrittäjät    
Kuluttajaliitto    
Kymppikatsastus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
MP-kauppiaat    
Oikeusministeriö    
One-Pro Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oy Elfving Ab    
PA-Tuonti Oy    
Piirla    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
SF-Caravan ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokoululiitto SAKL    
Suomen Mopoauto Oy    
Suomen Motoristit ry Smoto    
Teknisen Kaupan Liitto/Mopo- ja moottoripyöräjaosto    
Teknologiateollisuus ry/maatalouskonevalmistajat    
TUT    
Tuusulan Mopoautot Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vakuutuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ajoneuvo

ajo-oikeus

tieliikenne