Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liettuan talousvyöhykkeelle suunniteltavan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausuntopyyntö Liettuan talousvyöhykkeelle suunniteltavan merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: SYKE/2023/708

Vastausaika on päättynyt: 5.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Liettuan ympäristöministeriöltä YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (E/ECE/1250, SopS 67/1997, Espoon sopimus) 4(2) artiklan mukaisesti ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat, jotka sisältävät englanninkielisen arviointiselostuksen ja sen suomenkielisen tiivistelmän. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja 5.5.-5.6.2023 välisenä aikana hankkeen arviointiselostuksesta.
Tausta
Liettuan ympäristöministeriö ilmoitti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta joulukuussa 2021 ja Suomen ympäristöministeriö vastasi helmikuussa 2022, että Suomi osallistuu Liettuan talousvyöhykkeelle suunniteltavaan noin 700 MW:n merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Hankealueen pinta-ala on 137,5 neliökilometriä. Hanke koostuu enintään 90 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on noin 20 MW ja korkeus on enintään 350 metriä. Hankkeesta vastaavana ympäristövaikutusten arvioinimenettelyssä on Liettuan energiaministeriö.
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiselostusta vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä arviointiselostuksesta. Lausunnoissa ja mielipiteissä tulisi erityisesti keskittyä seikkoihin, jotka koskevat arviointia hankkeen todennäköisistä merkittävistä ympäristövaikutuksista Suomeen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 5.6.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausunnot ja mielipiteet voi vaihtoehtoisesti toimittaa sähköpostitse Suomen ympäristökeskuksen kirjaamoon kirjaamo@syke.fi tai postitse osoitteeseen Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/708.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, etunimi.sukunimi@syke.fi.
Jakelu:
BirdLife Suomi / BirdLife Finland    
Ilmatieteen laitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö / Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL / Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF    
Suomen luonnonsuojeluliitto / Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus / Finlands viltcentral    
Väylävirasto    
Asiasanat

YVA-menettely, tuulivoima

Espoon sopimus

ympäristövaikutusten arviointiselostus

Esbokonventionen

miljökonsekvensbeskrivning

miljökonsekvensbedömning