Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: luonnos vesienhoidon järjestämisasetuksen muuttamisesta (liite 6)

Lausuntopyyntö: luonnos vesienhoidon järjestämisasetuksen muuttamisesta (liite 6)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20556/2020

Vastausaika on päättynyt: 13.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) on annettu VMJL:n nojalla. Asetuksella pannaan osaltaan täytäntöön vesipuitedirektiivin säännöksiä. Asetuksessa säädetään keskeisesti vesienhoitosuunnitelmien sisältöön vaikuttavista säännöksistä.

Asetuksen liitteen 6 kohdassa a) luetellaan vesienhoidon perustoimenpiteitä koskeva lainsäädäntö. Asetuksen liitteen 6 kohdassa b) luetellaan vesienhoidon täydentävät toimenpiteet. Hanke koskee liitteen 6 kohtaa a).
Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon kansallinen sääntely perustuu EU:n direktiiveihin, joista keskeisimpiä ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan puitteista (vesipuitedirektiivi), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2008/56/EY) yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2006/118/EY) pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (pohjavesidirektiivi), jota on muutettu Komission direktiivillä (2014/80/EU). Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä.

Vesienhoidon ja merenhoidon suunnittelu perustuu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1299/2004, VMJL) ja sen nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin. Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä on yksi näistä asetuksista.
 
Tavoitteet
Säädöshankkeessa tavoitteena on päivittää asetuksen liitteen 6 kohta a).  [Liitteen 6 kohtaan b) ei esitetä muutoksia.]

Liitteen päivityksellä ei ole hallinnollisia vaikutuksia vesienhoitoon. Esitysehdotus selventää nykyistä oikeustilaa ajantasaistamalla vesienhoidon perustoimenpiteitä koskevan säädöslistan.
 
Linkit

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin - Vaikuta vesiin -sivusto, vesien- ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan suunnittelu

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061040 - Ajantasainen valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä, Finlex

Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta 13.10.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat
erityisasiantuntija Turo Hjerppe,  turo.hjerppe@ym.fi  puh. +358 295 250 204 
lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, erja.werdi@ym.fi  puh. +358 295 250 312
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Puolustusvoimat    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Asiasanat

vesienhoito, vesien tila

vesipuitedirektiivi

vesienhoidon toimenpiteet