Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi nestemäisen polttoaineen jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi nestemäisen polttoaineen jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7616/2019

Vastausaika on päättynyt: 11.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista. Ehdotettua asetusta sovellettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n nojalla rekisteröitäviin jakeluasemiin. Asetusta sovellettaisiin lisäksi vähimmäisvaatimuksena jakeluasemiin, jotka tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 30 §:n nojalla.

Tausta

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista ehdotetaan annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus. Uusi asetus korvaisi vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010, ns. JANO-asetus). Voimassa oleva asetus ehdotetaan kumottavaksi.

Nestemäisen polttoaineen jakeluasemat, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3, tulivat kokonaisuudessaan rekisteröintiin ympäristönsuojelulain muutoksella, joka tuli voimaan 1.9.2017 (437/2017; lain liitteen 2 kohta 3). Lain muutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan liitteen 2 kohdan 3 soveltamisalaan kuuluvat muiden kuin moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävien nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat säilyvät luvanvaraisina siihen saakka, kunnes niitä koskevat 10 §:n nojalla annettavat valtioneuvoston asetukset tulevat sovellettaviksi

Tavoitteet
Uudella asetuksella laajennettaisiin nykyisin voimassa olevan JANO-asetuksen soveltamisalaa sellaisiin jakeluasemiin, jotka siirrettiin rekisteröintimenettelyyn vuonna 2017 ympäristönsuojelulain muutoksella, eli ilmailu- ja raideliikenteen polttoainejakeluun. Asetuksen soveltamisalan rajausta myös täsmennettäisiin siten, että maatilojen ja alle 12 kuukautta kestävä työmaiden polttoainejakelu suljettaisiin asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi nyt ehdotetulla uudella asetuksella muutettaisiin ja lisättäisiin tarpeellisilta osin eräitä määritelmiä soveltamisalan laajentumisesta johtuen sekä tehtäisiin muun muassa ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön uudistumisesta johtuvia muutoksia jätehuoltoa, poikkeuksellisia tilanteita, toiminnan muuttamista ja lopettamista koskeviin pykäliin.  Tavoitteena on saattaa asetus voimaan 1.2.2020.

 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527 - Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100444 - JANO-asetus (444/2010)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM026:00/2019 - Säädösvalmisteluhanke Hankeikkunassa (korjattu)

Liitteet:

Luonnos 3.10.2019 VNA nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Luonnos 3.10.2019 perustelumuistio.pdf - Luonnos perustelumuistioksi

SV_Utkast 3.10.2019 Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen.pdf - Utkast 3.10.2019 Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 11.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Sini Pietilä, puh. 0295 250 366, sekä neuvotteleva virkamies Sami Rinne, puh. 0295 250 361. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finavia Oyj    
FinnHEMS Oy    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Juva Shipping Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Koneyrittäjien Liitto ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Natur och Miljö r.f.    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy (NEOT)    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Shell Aviation Finland Oy    
Sisäministeriö    
SOK    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
ST1 Oy    
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry SPEK    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC    
Tampereen kaupunki    
Teboil Oy    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VR-Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö/Luontoympäristöosasto    
Ympäristöministeriö/Rakennetun ympäristön osasto    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
Asiasanat

ympäristönsuojelulaki

jakeluasemat

nestemäiset polttoaineet