Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysluonnos auton ja se perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamisesta

Utkast till föreskrift om ändring av föreskrift om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/534395/03.04.03.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 6.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskriftom ändring av föreskrift om ändring av bilars och till dem tillhörande släpvagnars konstruktion.

Remisstiden är 27.2.-17.4.2023. Materialet har uppdaterats 27.2.2023.
 
Bakgrund
Sådana nödvändiga ändringar skulle göras i den nuvarande förordningen för att underlätta ändring av bensindrivna fordon till att använda bränsle som huvudsakligen består av etanol, vilket anses stödja lagstiftningens mål att stödja etanolkonverteringar.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast den 17 april 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet. Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.  Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Inspektör Tatu Siivonen, e-post tatu.siivonen(at)traficom.fi; tfn. 029 534 5517
Jurist Emma Thomasén, e-post emma.thomasen(at)traficom.fi; tfn. 029 534 5241