Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5810/2020

Vastausaika on päättynyt: 29.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaupparekisterilaki, jolla kumottaisiin vuonna 1979 säädetty kaupparekisterilaki ja uusi elinkeinotoimintalaki, jolla kumottaisiin vuonna 1919 säädetty elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annettu laki. Yritys- ja yhteisötietolakia muutettaisiin erityisesti sähköiseen asiointiin liittyen.
 
Tavoitteet
Esityksellä ajantasaistetaan kaupparekisterilaki, parannetaan kaupparekisteritietojen luotettavuutta sekä mahdollistetaan kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyn automatisointi vastuuhenkilöitä koskevien merkintöjen osalta. Sähköisen kaupparekisteriasioinnin ehdotetaan tulevan yksityisiä elinkeinoharjoittajia, säätiöitä ja yhdistyksiä lukuun ottamatta velvoittavaksi vuoden 2026 alusta.

Tietojen luotettavuutta parannettaisiin velvoittamalla osakeyhtiöt, osuuskunnat, eurooppayhtiöt, eurooppaosuuskunnat ja sivuliikkeet vahvistamaan kaupparekisteriin merkittyjen tietojen ajantasaisuus vuosittain. Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH) olisi jatkossa oikeus määrätä kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyöntimaksu kaupparekisteriin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä tilinpäätöksen myöhästymismaksu myöhässä rekisteröitäväksi ilmoitetusta tilinpäätöksestä. Tosiasiallista edunsaajaa koskevan ilmoituksen laiminlyönti voisi johtaa yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä. Poistamismenettelyn kohteena olevien yritysten piiriä laajennettaisiin myös tilinpäätöksen rekisteröitäväksi ilmoittamisen laiminlyönnistä.

Yksityisten elinkeinonharjoittajien osalta pääosin luovuttaisiin rekisteröintivelvollisuudesta kaupparekisteriin. Muut viranomaiset voisivat vain poikkeuksellisesti pyytää kaupparekisteristä saatavilla olevia tietoja jatkossa yrityksiltä.

Elinkeinotoimintalain osalta keskeisenä tavoitteena on saattaa lainsäädäntö perustuslain mukaiseksi ja tehdä lakiin muita lainsäädäntöteknisiä tarkistuksia. Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia elinkeinonharjoittajia koskevaa lupamenettelyä tarkistettaisiin PRH:n sidottua harkintaa osoittaviksi. Yksityisen elinkeinonharjoittajan kelpoisuusvaatimuksia tarkistettaisiin niin, että elinkeinotoimintaa saisi ammattimaisesti harjoittaa luonnollinen henkilö, joka on täysi-ikäinen, ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Viisitoista vuotta täyttänyt alaikäinen saisi kuitenkin edunvalvojan suostumuksella harjoittaa ammattimaisesti elinkeinotoimintaa. Sivuliikkeen määritelmää ei sidottaisi enää kiinteään toimipaikkaan.
 
Liitteet:

HE luonnos kaupparekisterilaki ja elinkeinotoimintalaki 7.3.2022.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Utkast till regeringens proposition 7.3.2022.pdf - Utkast till regeringens proposition – propositionens huvudsakliga innehåll, lagförslag och parallelltexter

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 29.4.2022.

De svenska översättningarna av sammanfattningen till propositionsutkastet och bestämmelserna samt de riktade frågorna är tillgängliga i utlåtandetjänsten senast 14.3.2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 29.4.2022 vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:tä käyttäen, lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään diaarinumero VN/5810/2020.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

Erityisasiantuntija Jyri Oksanen, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 504 7123

Hallitusneuvos Liisa Huhtala, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 504 7062

 
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen taloushallinto ry    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Transparency International Suomi ry    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö