Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä johtuvat muutokset)

Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä johtuvat muutokset)

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/767/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 13.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

HE:lla ehdotetaan tehtäväksi merenkulun ympäristönsuojelulakiin IMOn päätöslauselmalla MEPC.278(70) tehtyjä, EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia muutoksia vastaavat, aluksia ja hallintoa koskevat säännökset.

Määräykset Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä lisättiin lokakuussa 2016 päätöslauselmalla MEPC.278(70) MARPOL-yleissopimukseen. Päätöslauselma kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta (2015/757, MRV-asetus) on säädetty merenkulun kuluttamista polttoainemääristä. Päätöslauselman voimaantulosta maaliskuussa 2018 on helmikuussa annettu LVM:n ilmoitus (SopS 12/2018). Näin ollen päätöslauselmalla tehdyt muutokset ovat jo Suomessa sitovia, eikä ehdotetulla HE:lla ole itsenäisiä vaikutuksia. IMOn polttoaineen kulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä aiheutuu kuitenkin hallinnolle ja aluksille hieman hallinnollista lisätyötä. Tämä edellyttää täydentäviä säännöksiä merenkulun ympäristönsuojelulakiin.

Tausta

IMOn alusten polttoaineen kulutusta koskeva tiedonkeruujärjestelmä antaa IMOlle sekä sen jäsenmaille ja sidosryhmille nykyistä tarkempaa tietoa merenkulun vuosittain kuluttamasta polttoainemäärästä. Tiedon avulla voidaan myös yksinkertaisella menetelmällä laskea merenkulun vuosittain aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä. Tiedonkeruujärjestelmästä saatu ja analysoitu tieto myös tukee IMOn päätöksentekoa merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Aluksille, joiden bruttovetoisuus on yli 5000, tulee vuoden 2019 alusta velvollisuus tarkkailla polttoaineen kulutustaan, ja toimittaa kalenterivuoden loputtua nämä tiedot hallinnolle. Vuoden 2018 loppuun mennessä alusten on päivitettävä niiden energiatehokkuussuunnitelma (SEEMP-suunnitelma) sisältämään kuvaus siitä menetelmästä, jolla polttoaineen kulutusta koskevat tiedot kerätään, ja ne menettelyt, joilla tiedot ilmoitetaan hallinnolle. Hallinnon on varmistettava, että aluksen SEEMP-suunnitelma on vuoden 2018 loppuun mennessä päivitetty, ja annettava SEEMP-suunnitelman vaatimustenmukaisuudesta vahvistus. Kunkin kalenterivuoden päätyttyä hallinnon on varmennettava polttoaineen kulutusta koskevat tiedot, annettava alukselle vaatimustenmukaisuusvakuutus siitä, että tiedot on ilmoitettu oikein, ja toimitettava tiedot IMOn tietokantaan.

HE:lla tehtäisiin merenkulun ympäristönsuojelulakiin yllä selostettuja muutoksia vastaavat säännökset. HE:lla ehdotetaan, että perustettava Liikenne- ja viestintävirasto voisi hallinnon toimijana delegoida hallinnolle aiheutuvat velvollisuudet hyväksytylle luokituslaitokselle. HE:lla ehdotetaan myös täydennettäväksi Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa antaa määräyksiä polttoaineen kulutusta koskevien tietojen todentamismenettelyistä.

Linkit

https://www.finlex.fi/data/ss/2018/ss20180012.pdf - Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus SopS 12/2018

Liitteet:
Aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää toimittamaan mahdolliset lausunnot viimeistään 13.8.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoa asiasta antaa ylitarkastaja Vilja Klemola (vilja.klemola@lvm.fi, 0295 34 2905, tavoitettavissa 28.6.-6.7.2018, 23.7.-31.7.2018 ja 6.-10.8.2018)

Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arctia    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Ilmatieteen laitos    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriteollisuus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliito    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Varustamot    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja biopolttoaineala ry