Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettävistä kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023

Lausuntopyyntö valtiovarainministeriön asetuksessa säädettävistä kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6566/2022

Vastausaika on päättynyt: 27.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kuntalakiin (410/2015) on lailla 1368/2019 (HE 60/2019 vp) lisätty vuoden 2020 alusta lukien kuntien taloustiedon raportointia koskevat säännökset. Kuntien ja kuntayhtymien tulee raportoida taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojärjestelmään automatisoidusti XBRL-muodossa tai määrämuotoisessa CSV-muodossa.

Kuntalain 112 §:n nojalla on annettu valtioneuvoston asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020) ja kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020). Asetuksissa ovat tarkemmat säännökset kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista ja toimittamisaikatauluista.

Valtiovarainministeriö antaa vuosittain kuntalain 120 a §:n nojalla asetuksen, jossa ovat tarkemmat säännökset seuraavan tilikauden tietojen toimittamiseen sovellettavista teknisistä kuvauksista ja tietosisällöstä.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne kunnan taloustietojen toimittamisesta sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelta 2023 raportoitavista tiedoista. Valtiovarainministeriön asetus 815/2021 tilikaudelta 2022 raportoitavista tiedoista annettiin 31.8.2021. Hyvinvointialueiden perustaminen ja sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien siirto kunnilta hyvinvointialueille edellyttää kuntien raportoinnin tietosisältöihin muutoksia. Myös muissa raportoitavissa tietosisällöissä on havaittu tarkennustarpeita sekä tietosisältöjen että teknisten kuvausten osalta.

Lausuntopyyntö koskee palveluluokituksen ja muiden tietokokonaisuuksien sisältöjä ja uusia palveluluokkia, teknisiä määrittelyitä sekä uusia tietokokonaisuuksia. Lausuntoa pyydetään havaituista muutostarpeista ja muutosten vaikutuksista kuntien ja kuntayhtymien raportointijärjestelmiin sekä tiedon tuottamiseen.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille. Tietoa pyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena. Erityisesti palveluluokkamuutosten osalta on tärkeää, että lausuntopyyntö toimitetaan myös substanssiasiantuntijoille lausuttavaksi. Lisäksi kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään toimittamaan lausuntopyyntö edelleen taloushallinnon tietojärjestelmätoimittajilleen sekä palvelukeskuksilleen.
Tausta
Tilikauden 2023 tiedoista lähtien myös hyvinvointialueet raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, millä on vaikutusta kuntien ja kuntayhtymien raportoimiin tietosisältöihin. Kuntien ja kuntayhtymien raportointia koskevat muutokset johtuvat suurilta osin hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvään tehtävien siirtoon kunnilta hyvinvointialueille.
 
Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä määrittelee kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden automatisoidun talousraportoinnin tarkempia tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia. Yhteistyöryhmässä on mukana edustajia tietoja käyttävistä ministeriöistä ja virastoista, ja kuntia ja kuntayhtymiä yhteistyöryhmässä edustaa Suomen Kuntaliitto. Lisäksi yhteistyöryhmässä ovat hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin edustajat. Yhteistyöryhmän asiantuntijajäseninä ovat edustajat kunnasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Opetushallituksesta ja Valtiokonttorilta. Muita tiedonkäyttäjiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita on kuultu yhteistyöryhmän kokouksissa ja tarvittaessa erilaisissa valmistelevissa alatyöryhmissä.

Tärkeä tietosisältöjen kehittämisen työväline on Valtiokonttorin ylläpitämä Kuntatalouden tietopalvelun asiakaspalvelukanava (kuntadata@valtiokonttori.fi). Palveluun tulleiden kuntien, talouspalvelun palvelutarjoajien sekä järjestelmätoimittajien esittämien kysymysten ja havaintojen myötä on kehitetty raportointia koskevaa ohjeistusta ja löydetty virheitä tilikaudelle asetuksella annetusta sanastosta, koodistosta ja XBRL-taksonomiasta.
Tavoitteet
Lausuntopyynnön tavoitteena on saada sekä tiedon tuottajien, raportointijärjestelmien teknisten toteuttajien ja taloushallinnon palvelutarjoajien asiantuntijapalautetta muutosesityksistä. Palautetta pyydetään erityisesti tietosisältömuutoksista sekä muutosten vaikutuksista järjestelmiin ja uusien tietotarpeiden vaatimien tietojen tuottamiseen. Muutokset vuoden 2022 raportointiin esitetään koottuna liitteessä 3.

Kommentoitava kokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Kunnan ja kuntayhtymän raportoinnin kokonaisuus ja siihen liittyvä valtiovarainministeriön asetus
  • Yleiset kommentit kunnan ja kuntayhtymän raportoinnin kokonaisuudesta ja siihen liittyvästä valtiovarainministeriön asetuksesta (liitteet 1 ja 2)
 
2. Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitus ja sen muutokset (liite 4)
  • Muutokset palveluluokkien nimiin
  • Muutokset palveluluokkien palvelukuvauksiin ja huomautuksiin
  • Muutokset sisältöihin: mikäli palveluluokan tietosisältö yhdistetään tai jaetaan, lakkautetaan vanha/vanhat ja perustetaan uusi/uusia. Näin säilytetään palveluluokkakohtaisen tiedon kustannusten vertailukelpoisuus
  • Kulttuurifestivaalien ja –tapahtumien tietojen vaihtoehtoinen tapa kerätä tiedot olisi osana KKYTT-raportointikokonaisuutta. Kommentoi tätä vaihtoehtoa (liite 6)
  • Kiinnitä huomiota summatasoihin investointien raportoinnissa palveluluokkakohtaisesti. Ehdotetussa mallissa investointeja ei tarvitsisi raportoida erikseen jokaisen palveluluokan osalta eikä investointeja raportoitaisi sektoreittain.
  • Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Järjestämisvastuun siirron jälkeen kunnissa voi kuitenkin muodostua kirjanpidon eriä, jotka johtuvat kunnan yleisen toimialan myötä tarjottavista sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen palveluista sekä ko. palveluita koskevista aiempia tilikausia koskevien kirjausten oikaisuista ja muista tapahtumista johtuvista eristä. Näille kirjauksille ehdotetaan kahta uutta palveluluokkaa, jotka ovat Sosiaali- ja terveystoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen sekä Pelastustoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen.
3. Muutokset eri raportointikokonaisuuksien tietosisältöihin ja uudet tietosisällöt (liitteet 3, 5 ja 6 sekä taulukkomallit)
  • Kilpailulain 30 d §:n mukainen markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (uusi raportointikokonaisuus KKLMY) sekä laajennus TOLT-raportointikokonaisuuteen (taulukkomallin uusi välilehti t06)
  • Täydennyksiä tietokokonaisuuksiin kuten TOLT (kts. ed.), KKTPA (valtionosuuslaskennan kehysvalmistelua tukeva uusi tietotarve-esitys taulukkomallin välilehdellä k-t15) ja KKYTT (Opetushallituksen tietotarpeet valtionosuuslaskentaan, taulukkomallin välilehti k-t01)
4. Muutokset teknisiin määritteisiin ja pakollisuuksiin
  • Hierarkia-, label- ja dimensiokenttien muutokset ja muutokset pakollisuustietoihin (liite 3 sekä taulukkomallit)
Linkit

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/794c0e5d-a0fc-4e7d-aa9a-b7b826ee02a5/download/taulukkomallit_tabellmall_17032022_pwd.zip - Linkistä avautuvasta zip-tiedostopaketista löytyvät kunnan ja kuntayhtymän sekä hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän taulukkomallit sekä koontitaulukko taulukkomalleista. I länken till det zip-filpaket som öppnas finns tabellmallar för kommunen och samkommunen samt för välfärdsområdet och välfärdssammanslutningen samt en sammanställning av tabellmallar.

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/6ecb2fbf-358f-43c1-bb13-b09e7ff571ac/download/sbr-dpm-2022-03-17_pwd.zip - Linkistä avautuvasta zip-tiedostopaketista löytyy tekninen taksonomiapaketti, joka sisältä SBR-DPM-tietokannan, XBRL-taksonomian, peruselementtimääritelmät ja muutokset edelliseen versioon. I det zip-filpaket som öppnas via länken finns ett tekniskt taxonomipaket som innehåller definitioner av grundläggande element och ändringar i SBR-DPM, XBRL-taxonominden och föregående versionen av databasen.

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/292ee797-c133-437e-95a1-dbc82a873f8f/resource/66aef798-1ca2-4416-845b-1ec619b355db/download/hkt17032022_pwd.zip - Linkistä avautuvasta zip-tiedostopaketista löytyy tekninen tiedostopaketti kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun raportointikokonaisuuksista ja tietokenttien määrityksistä. Paketti sisältää tiedot kenttätunnisteista ja pakollisuustiedoista (required) sekä Excel-muotoiset taulukkomallit. I länken till det zip-filpaket som öppnas finns ett tekniskt filpaket om rapporteringshelheter och definitioner av datafälten för kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska informationstjänst. Paketet innehåller uppgifter om fältkoder och obligatoriska uppgifter (required) samt tabellmallar i Excel-format.

Liitteet:

Liite 1. Valtiovarainministeriön asetus (luonnos).pdf - Liite 1. Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023, luonnos asetuksesta

Bilaga 1. FM-förordning 2023 (utkast).pdf - Bilaga 1. Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommunens ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2023, utkast till förordning

Liite 2. VMa-asetusmuistio 2023 (luonnos).pdf - Liite 2. Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023, asetusmuistio (vain suomeksi, bara på finska)

Liite 3. Muutokset.pdf - Liite 3. Tietosisältöihin ja teknisiin kuvauksiin esitetyt muutokset

Bilaga 3. Förändringar.pdf - Bilaga 3. Ändringar som föreslås i informationsinnehåll och tekniska beskrivningar

Liite 4. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen esitetyt muutokset (fi, sv).xlsx - Liite 4. Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitukseen esitetyt muutokset Bilaga 4. Ändringar som föreslås i kommunens och samkommunens serviceklassifikation (på svenska på fliken)

Liite 5. KKLMY- ja TOLT-raportointikokonaisuudet.pdf - Liite 5. Luonnos kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan raportointia koskevasta kuntien ja kuntayhtymien AURA-käsikirjan ohjeistuksesta Bilaga 5. Utkast till anvisningar i AURA-handboken för kommuner och samkommuner om rapportering av ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden (på svenska i samma fil)

Liite 6. Kulttuurifestivaalit ja -tapahtumat.pdf - Liite 6. Kuvaus kulttuurifestivaalien ja -tapahtumien raportointia koskevista esityksistä. Bilaga 6. En beskrivning av de förslag som gäller rapporteringen om kulturfestivaler och kulturevenemang (på svenska i samma fil)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 27.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään kommentoimaan taksonomiaan sanastoihin, koodistoihin sekä XBRL-taksonomiaan esitettyjä muutoksia. Ehdotetut muutokset on viety luonnostilaan sanastoihin, koodistoihin sekä XBRL-taksonomiaan. Huomioithan että palveluluokituksen sisältöä koskevia muutosesityksiä ei ole viety sanastoihin, vaan ne löytyvät lausuntopyynnön liitteestä 4.
 
Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä kohdista, joista olette eri mieltä.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että lausunto jaotellaan kohdassa Tavoitteet lueteltujen osa-alueiden mukaisesti ja lausunnossa yksilöidään mahdollisuuksien mukaan myös liite, johon huomio kohdentuu, sekä liitteessä olevan muutoksen numero.
 
Myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Tietoa pyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena. Erityisesti palveluluokkamuutosten osalta on tärkeää, että lausuntopyyntö toimitetaan myös substanssiasiantuntijoille lausuttavaksi. Lisäksi kuntia ja kuntayhtymiä pyydetään toimittamaan lausuntopyyntö edelleen taloushallinnon tietojärjestelmätoimittajilleen sekä palvelukeskuksilleen.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan että annetut lausunnot ovat julkisesti nähtävillä Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja (tietosisällöt):
Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, hanna-mari.talka@gov.fi
Linnea Mäkinen, finanssiasiantuntija, valtiovarainministeriö, linnea.makinen@gov.fi

Lisätietoja (tekniset kuvaukset):
Atte Virtanen, taloustietoarkkitehti, Valtiokonttori atte.virtanen@valtiokonttori.fi (tekniset kuvaukset)


Lausuntopyyntöä on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmässä ja hallinnonalojen kanssa.

Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö (yhteistyöryhmän puheenjohtaja)
Linnea Mäkinen, finanssiasiantuntija, valtiovarainministeriö (yhteistyöryhmän sihteeri)

Yhteistyöryhmän varsinaiset jäsenet:
Karen Asplund, yliaktuaari, Tilastokeskus
Seppo Hänninen, erityisasiantuntija, Opetushallitus
Tanja Karvonen, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö
Petra Kokko, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jussi Lind, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö
Jaana Määttälä, erityisasiantuntija, sisäministeriö
Kaisa Rannankari, erityisasiantuntija, Soite (hyvinvointialueiden edustaja)
Maria Sillanpää, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
Atte Virtanen, taloustietoarkkitehti, Valtiokonttori
Marja-Liisa Ylitalo, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Yhteistyöryhmän pysyvät asiantuntijat:
Denis Galkin, hankejohtaja, Valtiokonttori
Tiia Luoma, erityisasiantuntija, Opetushallitus
Jutta Nieminen, kirjanpitopäällikkö, Turun kaupunki
Juhana Valo, projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Elina Välikangas    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon kampuskiinteistöt    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Eteva kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS-sairaanhoitopiiri    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savo    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ISLAB    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä (Järviseudun ammatti-instituutti JAMI)    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuu    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä kpedu    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Savon Jätehuolto    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomi    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
KKV    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korpelan Voima    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan Seudun Koulutuskuntayhtymä EKAMI    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä KuusSoTe    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson Liitto    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco    
Lapin liitto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappi    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luumäen kunta    
Länsi-Pohja    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Optima kuntayhtymä    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä PLAKY    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan peruspalveluyhtymä PoSa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Nordlab    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen koulutuskonserni    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä K5    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä Saarikka    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunta    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Suvi Nuutinen    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur SÖFUK    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasa    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä VAAO    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

Kunnat

kommuner

talousraportointi

kirjanpito

bokföring

samkommuner

Kuntayhtymät

automatisoitu talousraportointi

automatiserad ekonomisk rapportering