Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Rautatiealan sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle

Tidsfrister fastställda av regleringsorganet för att svara på anhållan om tjänster

Lausuntopyynnön diaarinumero: 482889/03.06.06/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Regleringsorganet för järnvägssektorn begär utlåtanden om följande utkast till föreskrift: Tidsfrister fastställda av regleringsorganet för att svara på anhållan om tjänster (TRAFICOM/482889/03.06.06/2022).

 
Bakgrund
Tjänsteleverantörer som tillhandahåller järnvägsrelaterade tjänster ska tillhandahålla icke-diskriminerande tillträde till anläggningar för tjänster och tjänster som tillhandahålls i dessa anläggningar. De som ansöker om tjänster kan lämna in ansökningar om tillträde till tjänster och anläggningar för tjänster. Enligt 133 § i spårtrafiklagen (1302/2018) ska regleringsorganet för järnvägssektorn sätta ut en tid inom vilken en tjänsteleverantör ska besvara anhållan från den som ansöker om en tjänst. Regleringsorganet har tidigare utfärdat en anvisning om ämnet.


 
Målsättningar
Enligt regleringsorganet är det ändamålsenligt att man i stället för en anvisning utfärdar en bindande föreskrift om ämnet som tjänsteleverantörer ska iaktta. Genom föreskriften kan man säkerställa att användare av anläggningar för tjänster behandlas på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt.
För anläggningar för tjänster fastställs i utkastet till föreskrift en tidsfrist på 14 dagar som är oberoende av hurdana utredningar svaret på anhållan om tjänster förutsätter. I anvisningen fastställdes tidigare en längre tidsfrist på 30 dagar för mer komplicerade ansökningar som kräver mer omfattande utredning. Till övriga delar är ändringarna i huvudsak tekniska.
 
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandet senast den 30 mars 2023 kl. 16.15.
Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft 5/2023.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen: www.lausuntopalvelu.fi.
Observera att alla utlåtanden är offentliga.
Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressenregistrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM


 
Beredare
Ytterligare information:
Marko Sillanpää, jurist, marko.sillanpaa[at]traficom.fi, tfn 029 534 5210
Juha Karjanlahti, chef för regleringsorganet, juha.karjanlahti[at]traficom.fi,
tfn 029 534 5244