Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista

Lausuntopyyntö hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3071/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaa yleislainsäädäntöä. Työryhmä valmistelee erityisesti automaatioon liittyviä ns. hallinto-oikeudellisia säännöksiä. Valtiovarainministeriö on asettanut sen rinnalle julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeita arvioivan työryhmän, joka puolestaan valmistelee automaatioon liittyviä ns. tietojärjestelmäsäännöksiä. Työryhmien yhteistyönä valmistellaan luonnos hallituksen esitykseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Oikeusministeriön asettama työryhmä on tässä vaiheessa työtään laatinut oheisessa muistiossa esiteltävät säännösluonnokset automaattisen päätöksenteon sallitusta käyttöalasta ja läpinäkyvyyden toteutumisesta. 
  
Tausta
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt valtioneuvoston huomiota siihen, että automatisoituun päätöksentekomenettelyyn liittyy useita säätelemättömiä kysymyksiä (PeVL 62/2018 vp) ja edellyttänyt, että valtioneuvosto selvittää huolellisesti ja hyvää lainvalmistelumenettelyä noudattaen automatisoitua päätöksentekoa sääntelevän yleislainsäädännön muutostarpeet ja valmistelee tarvittaessa automatisoitua päätöksentekoa koskevan yleisen lainsäädännön, jota voidaan mahdollisesti täsmentää hallinnonalan erityispiirteet huomioonottavilla erityislaeilla (PeVL 7/2019 vp). Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri ovat pitäneet automatisaatiota koskevaa yleislainsäädäntöä tarpeellisena.

Yleislainsäädännön sääntelytarpeita on arvioitu oikeusministeriön arviomuistiossa, josta järjestettiin lausuntokierros kesällä 2020. Arviomuistiossa on kuvattu muun muassa automaattisen päätöksenteon nykytilaa sekä automaation valtiosääntöisiä ja tietosuojaoikeudellisia edellytyksiä. Lausunnonantajia suositellaan perehtymään arviomuistioon lausunnon taustaksi.

Työryhmän valmistelemassa yleislainsäädännössä tulisi varmistua hallinnon lainalaisuuden, hyvän hallinnon periaatteiden, oikeusturvan, julkisuusperiaatteen, virkavastuun ja tietosuojan toteutumisesta automatisoidussa hallinnossa ja toisaalta sallia perustelluilta osin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitettujen automatisoitujen yksittäispäätösten tekeminen hallintoasioita käsiteltäessä.

Automaattisessa päätöksenteossa käytettäviä tietojärjestelmiä koskevia säännösehdotuksia käsitellään erillisessä, valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä (toimikausi 1.4.2021-30.9.2022). Työryhmässä arvioidaan ja valmistellaan säännöksiä koskien hallinnon tietojärjestelmiin kohdistuvia vaatimuksia ja hallinnon tietojärjestelmien vaatimuksenmukaisuuden arviointia, hallinnon tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöä, viranomaisten tietovarantojen käyttämistä automaattisessa hallinnossa, sekä edellä mainittujen osalta myös tietoturvallisuuteen, virkavastuuseen ja tekoälyn käyttöön liittyviä kysymyksiä. Valtiovarainministeriön työryhmä laatii lainsäädännön nykytilasta ja havaituista sääntelytarpeista arviomuistion, jonka on tarkoitus valmistua kesäkuussa. Arviomuistiosta järjestetään lausuntokierros myöhemmin kesän aikana.

Virkavastuun kohdentamista koskevia sääntelytarpeita arvioidaan työryhmien yhteistyönä valtiovarainministeriön työryhmän arviomuistion valmistuttua.
  
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä pyritään saamaan lausunnonantajien arvioita siitä, miten nyt laaditut säännösluonnokset soveltuisivat käytännössä hallinnon automaattiseen päätöksentekoon. Työryhmä käyttää saatuja tietoja käyttöala- ja läpinäkyvyyssäännösten kehittämiseen. Työryhmän mietinnöstä järjestetään erillinen lausuntokierros keväällä 2022.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162355 - Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista - Bedömningspromemoria om behovet av att reglera den allmänna lagstiftningen i anslutning till automatiserat beslutsfattande (på finska)

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020 - Hankesivu

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM021:00/2020 - Statsrådets projektportal

Liitteet:

Muistio.pdf - Käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevat säännösluonnokset

Promemoria.pdf - Utkast till bestämmelser om användningsområde och öppenhet

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 20.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään esittämään luonnoksista konkreettiset huomionsa oman toimintansa näkökulmasta. Erityisesti työryhmä toivoo arvioita ja käytännön esimerkkejä käyttöalasäännöksen kattavuudesta, soveltuvuudesta ja tarkkarajaisuudesta.

Ruotsinkielinen käännös kysymyksistä ja säännösluonnoksista pyritään julkaisemaan 24.6. mennessä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
  
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antavat:

20.6. asti ja 9.8. alkaen: lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50041

21.6.–12.7. välisenä aikana: erityisasiantuntija Petteri Jartti, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50076  
Jakelu:
Akava ry    
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Amnesty International Suomen osasto    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry (Effi)    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Eläketurvakeskus    
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
Helsingin kaupunki    
HUS kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Ida Koivisto, Helsingin yliopisto    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikennevakuutuskeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Markku Suksi, Åbo Akademi    
Metsähallitus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Omnia    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Pakolaisneuvonta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY- keskus    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Riikka Koulu, Helsingin yliopisto    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf    
Sipoo    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Teknologiateollisuus    
Tekoäly- ja digitalisaation tutkimuksen asiantuntijaryhmä    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tulli    
Tulorekisteri / Verohallinnon tulorekisteriyksikkö    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työllisyysrahasto    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulkoministeriö    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio

digitalisering

tekoäly

hallinto-oikeus

automaattinen päätöksenteko

automatiserat beslutsfattande

förvaltningsrätt

artificiell intelligens