Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallinen lukutaitostrategia 2030

Nationella läskunnighetsstrategin 2030

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-3758-2021

Vastausaika on päättynyt: 15.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen begär utlåtanden om: Nationella läskunnighetsstrategin 2030
Bakgrund
På initiativ av riksdagens kulturutskott började man under hösten 2020 bereda en nationell läskunnighetsstrategi och ett läskunnighetsprogram som stöd för ett långsiktigt nationellt och regionalt arbete för att utveckla läskunnigheten. Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 breddar de riktlinjer som utarbetats av undervisnings- och kulturministeriets nationella läskunnighetsforum.

Arbetet med läskunnighetsstrategin har gjorts i samarbete med en yrkesövergripande styrgrupp och en projektgrupp. Arbetet har koordinerats av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen. I arbetet med strategin har man utnyttjat senaste forskningsdata om multilitteracitet och bakgrundsfaktorer som inverkar på den. Som en fortsättning till läskunnighetsstrategin utarbetas ett nationellt läskunnighetsprogram där instanserna som ansvarar för de olika åtgärdsförslagen preciseras. 
Målsättningar
Målet för den nationella läskunnighetsstrategin är en stark, mångsidig och inkluderande läskultur som stärker ett framgångsrikt Finland och ett gott liv för medborgarna. Läskunnigheten ska stärkas hos medborgare i alla åldrar genom ett långsiktigt samarbete på nationell, regional och lokal nivå.

Den nationella läskunnighetsstrategin synliggör arbetet som görs för att främja barns och ungas läskunnighet och ger nya möjligheter också för att främja läskunnigheten hos vuxna och äldre. Som stöd för läskunnighetsarbetet och för att främja läsningen krävs mångsidig forskning om läskunnighet.
Länkar:

https://lukuliike.fi/kansallinen-lukutaitostrategia-2030/ - Verkkosivulla lukuliike.fi on tarkempaa tietoa valmistelusta, kuulemisista ja työntaustoista.

https://lukuliike.fi/sv/den-nationella-laskunnighetsstrategin-till-ar-2030/ - Mera information om beredandet av den nationella läskunnighetsstrategin finns på Läsrörelsens webbsida.

Bilagor:

Nationella läskunnighetsstrategin 2030.pdf - En textversion av läskunnighetsstrategin.

Lukutaitostrategia 2030_opetushallitus_lukuliike.pdf - Tekstiversio lukutaitostrategiasta.

Lukutaitostrategia 2030_luonnos_opetushallitus_lukuliike.pdf - Taittoversio lukutaitostrategiasta: Voitte kommentoida kuvitusta lausuntopyynnön viimeisessä kohdassa "muita huomioita". Ni kan kommentera utkastet för den ombrutna versionen i punkten "övriga kommentarer"

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast 15.10.2021 klockan 16.15 på adressen www.utlatande.fi.
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Pia Lumme, Lukuliike-koordinator, pia.lumme@oph.fi, +358 29 533 1809
Belinda Kardén, Läsrörelsen-koordinator, belinda.karden@oph.fi, +358 29 533 1827
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Aikuislukioiden opettajat AIO ry    
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE    
Bildningsallianssen    
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.    
Biologian ja maantieteen opettajien liitto ry. (BMOL)    
Braille-neuvottelukunta    
Brita Maria Renlunds Stiftelse    
Celia    
CLL, pedagogik och lärarfortbildning    
Digi arkeen -neuvottelukunta    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
En läsande kommun -nätverket, Korsholm    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto - EKKOL ry    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Fibul rf    
FILI    
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry    
Finlands svenska biblioteksförening    
Finlands svenska författareförening    
Finlands svenska idrott    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Finsklärarföreningen rf    
Folkhälsan    
Folkhälsan    
Föreningen Hem och Skola rf    
Förlaget M    
Helsingin normaalilyseo    
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, kirjaamo    
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu    
Hfors Uni, lärarutbildning på svenska    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
HY+    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun normaalikoulu    
Jyväskylän normaalikoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto, Lukiloki    
Kansalaisopistojen liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansanopistoyhdistys ry    
Katolinen kirkko Suomessa    
Kehitysvammaliitto ry    
Kielikeskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjailijaliitto    
Kirjakauppaliitto    
Kirjastot.fi    
Kirkkohallitus    
Klassillis-filologinen yhdistys ry.    
Koneen säätiö    
Kotitalousopettajien liitto KTAOL ry    
Kotitalousopettajien liitto    
KOTUS    
Koulujen Musiikinopettajat KMO ry    
Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry    
Koululiikuntaliitto    
Kulturfonden    
Kulturösterbotten    
Kuntoutussäätiö    
Kuurojen Liitto ry    
Kuvataideopettajat KUVA ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopiston harjoittelukoulu    
Lapin yliopiston mediapedagogiikan keskus    
Lapin yliopiston mediapedagogiikan keskus    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lasten ja nuorten säätiö    
Lastenkirjainsituutti    
Latinankielen opettajien yhdistys ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat - Liito ry.    
LL-center    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lukemattomat-hanke Ritva Hyttinen    
Lukeva Kunta -verkosto Joensuu    
Lukeva Kunta -verkosto Joroinen    
Lukeva Kunta -verkosto Karkkila    
Lukeva Kunta -verkosto Kemijärvi    
Lukeva Kunta -verkosto Loviisa    
Lukeva Kunta -verkosto Pello    
Lukeva Kunta -verkosto Porvoo    
Lukeva Kunta -verkosto Rovaniemi    
Lukeva Kunta -verkosto Seinäjoki    
Lukeva Kunta -verkosto Turku    
Lukukeskus Läscentrum    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lärum    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Matemaattisten Aineiden Opettajien liitto ry. (MAOL)    
Monikielinen kirjasto, Pasila    
Niilo Mäki Instituutti    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Näkövammaisten Kulttuuripalvelut ry    
Oikeusministeriö    
Oman äidinkielen opettajat ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Otava    
Otava läromedel    
Oulun normaalikoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Puolustusministeriö    
Rauman normaalikoulu    
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland    
Regionförvaltningsverket i Södra Finland    
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Regionförvaltningsverket i Östra Finland    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
S&S Läromedel    
Saamelaiskäräjät    
Sanomapro    
Seinäjoen kehittämiskirjasto ERTE    
Selkokeskus    
Seta ry    
SETS    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Steinerkasvatuksen liitto ry    
STTK    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI)    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry    
Suomen harjoittelukoulujen opettajat SUHO    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry    
Suomen Islamilainen Neuvosto    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen kirjastoseura    
Suomen kirjasäätiö    
Suomen Kulttuurirahasto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luokanopettajat ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen Montessoriliitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto SOOLI ry.    
Suomen palloliitto    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen ruotsinopettajat ry SRO    
Suomen ruotsinopettajat ry SRO    
Suomen sanataideopetuksen seura    
Suomen tietokirjailijat ry    
Suomen uskonnon opettajain liitto ry. (SUOL)    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yliopistot UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen opinto-ohjaajat – SOPO ry.    
Suomenopettajat ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska Folkskolans Vänner    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Litteratursällskapet    
Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland SMLF    
Svenskfinlands specialpedagogiska förening rf    
Sydkustens landskapsförbund    
Sydkustens ordkonstskola    
Säätiöt ja rahastot ry, suomalaisten apurahanjakajien yhdistys    
Södra Finlands svenska språklärare rf    
Taideyliopisto    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Taloustiedon Opettajat TTOP ry.    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.    
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun normaalikoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma    
Vaasan yliopisto    
Valli ry (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto)    
Valteri-koulut    
Valtion kirjallisuustoimikunta (Taiteen edistämiskeskus)    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vapaa-ajattelijain Liitto ry    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto ry. VOL    
Vasa övningskola    
Yksityiskoulujen liitto ry    
Yleisten kirjastojen neuvosto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry    
Österbottens svenska språklärarförening r.f    
Ämnesord

lukutaito

monilukutaito

lukutaitostrategia

läskunnighet

multilitteracitet

läskunnighetsstrategi