Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/565853/03.04.02.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kaupunkiraideliikenteestä annettu määräys päivitetään, koska kaupunkiraideliikennettä koskevaa määräystä on tarve täsmentää ja ajantasaistaa turvallisuuspoikkeamien raportoinnin sekä toimintavarmuuden osalta. Päivityksen yhteydessä huomioidaan kaupunkiraideliikenteen kehittyminen ja täsmennetään kaupunkiraideliikenteen eri muotoihin kohdistuvia vaatimuksia, mikä auttaa uusien kaupunkiraideliikennetoimijoiden toiminnan aloittamista ja kehittämistä.
Tausta
Kaupunkiraideliikenteestä annettu määräys päivitetään, koska kaupunkiraideliikennettä koskevaa määräystä on tarve täsmentää ja ajantasaistaa turvallisuuspoikkeamien raportoinnin sekä toimintavarmuuden osalta. Päivityksen yhteydessä huomioidaan kaupunkiraideliikenteen kehittyminen ja täsmennetään kaupunkiraideliikenteen eri muotoihin kohdistuvia vaatimuksia, mikä auttaa uusien kaupunkiraideliikennetoimijoiden toiminnan aloittamista ja kehittämistä.

23.6.2022 voimaan tulleessa raideliikennelain muutoksessa 476/2002 täsmennettiin onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisen velvollisuus koskemaan myös kaupunkiraideliikenteen rataverkon haltijoita.

Määräyksen säädösperustana on raideliikennelaki 1302/2018 ja liikennepalvelulain 320/2017 II osan 6 luvun 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 3 momentti ja 6 §:n 5 momentti. Liikennepalvelulain II osan 6 luvussa säädetään vaatimukset liikenteenharjoittajalle, joka harjoittaa metro- tai raitiorataverkolla metro- ja raitioliikennettä (kaupunkiraideliikenne).
Tavoitteet
Parantaa raideliikenteen toimintaedellytyksiä ja toimintavarmuutta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Määräystä on valmisteltu Liikenne- ja viestintävirastossa virkatyönä. Asiassa tehtiin määräyshankepäätös 22.12.2021 ja se julkaistiin viraston sivuilla 22.12.2021.
Määräysluonnos on ollut Liikenne- ja viestintävirastossa sisäisellä lausuntokierroksella 29.6.- 31.8.2022. Toimijoiden kanssa on pidetty keskustelutilaisuus määräykseen liittyvistä muutoksista 23.9.2022. Määräysluonnos on ulkoisella lausuntokierroksella 20.10.2022-1.12.2022 välisen ajan.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Kiira Saito, kiira.saito@traficom.fi
Olli Matilainen, olli.matilainen@traficom.fi
Jakelu:
Jonna Anttila    
Juhana Hietaranta    
Vesa Rauhala    
Asiasanat

raideliikenteen turvallisuus