Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1540/01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 8.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta.

Vieraslajilakia muutettaisiin siten, että vieraslajilintuja ja –nisäkkäitä voitaisiin pyydystää ja tappaa samoilla keinoilla, joita metsästyslain ja metsästysasetuksen mukaan voidaan käyttää rauhoittamattomiin eläimiin.

Metsästyslain riistalajeista poistettaisiin pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira.
 
Metsästyslain riistalajeihin lisättäisiin kultasakaali.
Tausta
Vieraslajilaissa säädetyt keinot vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyydystämisestä ja tappamisesta poikkeavat tarpeettomasti metsästyslainsäädännöstä.  

Pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira on EU:n tasolla säädetty haitallisiksi vieraslajeiksi. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan jäsenvaltioiden käytössä on oltava tehokkaita hallintatoimenpiteitä, joilla haitallisia vieraslajeja voidaan hävittää tai estää niiden leviämistä. Tämän vuoksi pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira poistettaisiin metsästyslain mukaisista riistalajeista ja sen myötä metsästyslaissa säädettyjen pyyntirajoitusten piiristä.

Kultasakaali on euraasialainen keskikokoinen koiraeläin, jonka luontaiset levinneisyysalueet ovat Kaakkois- ja Keski-Euroopassa. Ilmasto- ja elinympäristömuutosten vuoksi kultasakaali on viime vuosikymmeninä levinnyt kohti Länsi- ja Pohjois-Eurooppaa. Kultasakaali voi tulokaslajina uhata alkuperäisiä lajeja kilpailemalla samoista resursseista, saalistamalla, levittämällä tauteja ja loisia sekä risteytymällä näiden lajien kanssa.
Tavoitteet
Vieraslajilain muutos tehostaisi keinoja, joilla vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden leviämistä voidaan estää. Tavoitteena on parantaa vieraslajiriskien hallintaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Kultasakaalin lisääminen metsästyslain riistalajeihin antaa mahdollisuuden hallita lajin kantaa siinä tapauksessa, että laji leviää tulokaslajina Suomeen. Sääntelyn avulla voidaan turvata Suomen alkuperäisen luonnon monimuotoisuutta ja tehostaa uhanalaisten lajien suojelua. Sääntelyssä otetaan huomioon, että kultasakaali kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen V lajeihin, joiden suotuisa suojelun taso täytyy säilyttää.
Liitteet:

HE_Vieraslajilaki_Metsästyslaki_muutos_luonnos_2018-09-26.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

RP_L om främmande arter_Jaktlag_ändring_paragrafer_utkast_2018-09-26.pdf - Utkast till regeringens proposition om ändring av lagen om främmande arter och jaktlag: propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään torstaina 8.11.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä.

Lisätietoja antavat

- vieraslajilaki: lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)

- metsästyslaki: erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)
 
Jakelu:
Birdlife Suomi ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi sr    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

hallituksen esitys

regeringens proposition

metsästyslaki

främmande arter

jaktlagen

lagen om främmande arter

vieraslajilaki

vieraslajit