Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

Regeringens proposition till ändring av lagen om främmande arter och av jaktlagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1540/01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 8.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Jord- coh skogsbruksministeriet ber utlåtanden om utkast till regeringens proposition om ändring av lagen om främmande arter och jaktlagen.

Lagen om främmande arter ska ändras så att främmande fågel- eller däggdjursarter kan fångas och dödas med samma metoder som enligt jaktlagen och jaktförordningen kan tillämpas på icke fredade djur.

Tvättbjörn, bisamråtta, sumpbäver och mårdhund ska inte längre räknas till viltarter enligt jaktlagen.

Guldschakalen ska fogas till viltarter enligt jaktlagen.
Bakgrund
De metoder som enligt lagen om främmande arter kan användas för att fånga och döda främmande fågel- och däggdjursarter skiljer sig onödigt från jaktlagstiftningen.

Tvättbjörn, bisamråtta, sumpbäver och mårdhund har i EU definierats som invasiva främmande arter. Medlemsstaterna i EU ska införa effektiva hanteringsåtgärder för att utrota invasiva främmande arter eller hindra dem från att spridas. Tvättbjörn, bisamråtta, sumpbäver och mårdhund ska därför avlägsnas från viltarterna i jaktlagen och därmed från de begränsningar av jakt som avses i lagen.

Guldschakalen är ett medelstort eurasiskt hunddjur vars naturliga utbredningsområden finns i sydöstra och Mellaneuropa. Till följd av ändringarna i klimatet och i livsmiljön har guldschakalen under de senaste decennierna spridit sig mot Väst- och Nordeuropa. Som en invandrande art kan guldschakalen hota ursprungliga arter genom att konkurrera om samma resurser, jaga, sprida sjukdomar och parasiter och korsa sig i naturen med dessa arter.
Målsättningar
Ändringen av lagen om främmande arter ska effektivera metoderna för att hindra främmande fågel- och däggdjursarter från att spridas. Målsättningen är att förbättra hanteringen av risker från dessa arter för att skydda naturens mångfald.

Genom att foga guldschakalen till viltarterna i jaktlagen har man möjlighet att kontrollera guldschakalbeståndet om arten eventuellt sprider sig till Finland som en invandrande art. Genom regleringen kan man skydda mångfalden av Finlands ursprungliga natur och effektivera skyddet av hotade arter. I regleringen ska beaktas att guldschakalen hör till de arter i bilaga V i EU:s habitatdirektiv för vilka man ska bibehålla en gynnsam bevarandestatus.
Bilagor:

HE_Vieraslajilaki_Metsästyslaki_muutos_luonnos_2018-09-26.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

RP_L om främmande arter_Jaktlag_ändring_paragrafer_utkast_2018-09-26.pdf - Utkast till regeringens proposition om ändring av lagen om främmande arter och jaktlag: propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena senast torsdagen den 8 november 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna era kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. För att ge ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på Lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisning på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. Hjälp finns att få på adressen lausunto.om@om.fi.
 
Om ni inte kan lämna era kommentarer på Lausuntopalvelu.fi, kan utlåtandet i första hand sändas per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt ska levereras i pdf-, Word- eller rtf-format. 
 
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Även andra instanser än de som finns upptagna på sändlistan får lämna kommentarer.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Utkastet till regeringens proposition har utarbetats i jord- och skogsbruksministeriet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information ger

- lagen om främmande arter: lagstiftningsråd Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249, (fornamn.efteramn@mmm.fi)

- jaktlagen: specialsakkunnig Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229, (fornamn.efteramn@mmm.fi)  
Sändlista:
Birdlife Suomi ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi sr    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

hallituksen esitys

regeringens proposition

metsästyslaki

främmande arter

jaktlagen

lagen om främmande arter

vieraslajilaki

vieraslajit