Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Asetusehdotus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

Förslag till förordning om ändring av 24 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansieringen av yrkesutbildning

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27138/2022

Vastausaika on päättynyt: 16.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 24 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansieringen av yrkesutbildning.

Det föreslås att ikraftträdandebestämmelsen i 24 § 3 mom. ändras så att i fråga om förvärvande av kompetens på deltid på en arbetsplats tillämpas förordningens bestämmelse om arbetslivspons med avvikelse från den gällande ikraftträdandebestämmelsen första gången när finansiering för finansåret 2025 beviljas. Enligt den gällande ikraftträdandebestämmelsen ska den tillämpas redan vid finansieringen för nästa år. Ikraftträdandebestämmelsen ska ändras, eftersom alla utbildningsanordnare inte på ett enhetligt sätt har lyckats registrera de deltidsuppgifter som används vid finansieringen av arbetslivspons i Utbildningsstyrelsens eHOKS-register så att responsen kan utnyttjas vid finansieringen för 2023.
 


 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast den 16 november 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert remissvar genom att besvara den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/27138/2022 som referens för utlåtandet.
 
De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/27138/2022 i VAHVA.
 
Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
 
Beredare
Information ges av:
Regeringsråd Sami Aalto tel. 029 533 0082
Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry