Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano

Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9183/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä, joka sisältää ehdotuksen tarpeellisista säännöksistä edustajakannedirektiivin täytäntöönpanemiseksi.
Tausta
Oikeusministeriö asetti 23.4.2021 työryhmän valmistelemaan edustajakannedirektiivin täytäntöönpanemiseksi tarpeelliset säännökset. Tavoitteena oli panna täytäntöön edustajakannedirektiivi voimassa olevan lainsäädännön pohjalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Direktiivin tavoitteena on parantaa unionin kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoa varmistamalla, että kaikissa jäsenvaltioissa on menettely, joka mahdollistaa, että niin sanottu oikeutettu yksikkö voi nostaa edustajakanteen kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi unionin lainsäädäntöä rikkonutta elinkeinonharjoittajaa vastaan. Edustajakanteella tulee voida vaatia sekä elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä että hyvitystä kuluttajille.

Työryhmä ehdottaa, että kieltotoimenpiteitä koskevista edustajakanteista säädettäisiin uudessa erillislaissa. Kanteen voisi oikeutettuna yksikkönä panna vireille toimivaltainen viranomainen tai oikeutetuksi yksiköksi nimetty kuluttajien yhteisiä etuja edistävä yhdistys. Viranomaisista kanneoikeus olisi kuluttaja-asiamiehellä, Kilpailu- ja kuluttajavirastolla, Energiavirastolla, Finanssivalvonnalla, Liikenne- ja viestintävirastolla, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla, tietosuojavaltuutetulla ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla. Kieltoimenpiteen määräisi markkinaoikeus.

Hyvitystoimenpiteitä koskeva sääntely sisällytettäisiin ryhmäkannelakiin. Kuluttajaryhmän puolesta kanteen voisi nostaa kuluttaja-asiamiehen lisäksi oikeutetuksi yksiköksi nimetty yhdistys. Perinteisen kuluttajakaupan lisäksi ryhmäkanteen voisi nostaa esimerkiksi rahoituspalveluja tai sähköistä viestintää koskevissa asioissa. Lakiin sisällytettäisiin myös rahoittamista koskeva säännös.

Rekisteröidyn yhdistyksen nimeämisestä oikeutetuksi yksiköksi säädettäisiin erillislaissa, johon sisällytettäisiin kriteerit, jotka oikeutetuksi yksiköksi nimettävän yhdistyksen tulee täyttää. Oikeutettujen yksikköjen nimeämisestä vastaisi oikeusministeriö.

Työryhmä ehdottaa myös tehtäväksi teknisluonteisia tarkistuksia muun muassa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin ja toimivaltaisiksi viranomaisiksi ehdotettujen viranomaisten toimintaa koskeviin lakeihin.
 
Tavoitteet
Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-960-5 - Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano. Työryhmän mietintö

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.3.2022.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, puh 02951 50026, etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Akava rt    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnair Oyj    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Linja-autoliitto ry    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry - Rättegångsbiträden med tillstånd rf    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Marketing Finland ry    
Markkinaoikeus    
Medialiitto ry    
Oikeuskansleri    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osakesäästäjien Keskusliitto    
Pääomasijoittajat    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ruokavirasto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kaupan liitto ry    
Suomen Matkatoimistoalan Liitto SMAL ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
VR-yhtymä Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

oikeudenkäynti

Kuluttajansuoja

Ryhmäkanne