Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - IMO:n MEPC 75 päätöslauselmien hyväksyminen

IMO:n MEPC 75 päätöslauselmien hyväksyminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19955/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn MEPC 75 -kokouksessa toukokuussa 2019 laadittujen päätöslauselmien hyväksymisestä. Englanninkieliset päätöslauselmat ja niitä koskeva muistio suomeksi ja ruotsiksi ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Tausta
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn merellisen ympäristön suojelukomitea (MEPC) antoi 75. istunnossaan marraskuussa 2020 kaksi päätöslauselmaa, joilla tehdään oikeudellisesti sitovia muutoksia IMOssa tehtyihin yleissopimuksiin. Muutokset tulee hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan.
 
Päätöslauselmalla MEPC.324(75) muutetaan MARPOL-yleissopimuksen VI liitettä ja sen lisäyksiä. Muutokset esitetään tasavallan presidentin hyväksyttäviksi siltä osin kuin ne kuuluvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. Mainitulla päätöslauselmalla tehdyt unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat muutokset esitetään puolestaan valtioneuvoston hyväksyttäviksi. Lisäksi tasavallan presidentin hyväksyttäväksi esitetään päätöslauselmalla MEPC.325(75) muutokset painolastivesiyleissopimukseen. Muutokset kuuluvat EU:n ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan pe 3.9.2021 mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Sähköpostitse toimitettavassa lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/19955/2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Sähköpostitse toimitettavassa lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/19955/2021.
Valmistelijat
Laura Sarlin
Liikenne- ja viestintäministeriö
laura.sarlin@lvm.fi
puh. 029 534 2063

Niina Honkasalo
Liikenne- ja viestintäministeriö
niina.honkasalo@lvm.fi
puh. 029 534 2017
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finnpilot Pilotage Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö