Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2022/713

Vastausaika on päättynyt: 9.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa muutoksista määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto (jäljempänä MOK).
Tausta
MOK tuli voimaan 1.4.2017. MOK:n soveltamisesta saatujen kokemusten ja kertyneiden valvontahavaintojen perusteella on syntynyt tarve päivittää useaa lukua. Myös voimaantulon jälkeisistä lainmuutoksista on aiheutunut pienehköjä muutostarpeita.
Tavoitteet
Muutosten tavoitteena on edistää työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon selkeyttä, ymmärrettävyyttä ja asianmukaista järjestämistä. Tätä kautta on tarkoitus myös parantaa valvottavuutta ja lisätä julkista luottamusta yhtiöiden toimintaan ja lakisääteisen työeläkevakuutuksen toimeenpanoon.
 
Suurimpina muutoksina lisätään ja täsmennetään määräyksiä ja ohjeita työeläkevakuutusyhtiön johdon kelpoisuudesta ja sen arvioinnista ja varmistamisesta sekä yhtiön hyvästä hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta. Uuteen 11 lukuun lisätään työeläkevakuutusyhtiöille määräyksiä ja ohjeita operatiivisen toiminnan häiriöistä ja virheistä ilmoittamisesta. Uusi 20 luku sisältää markkinointia koskevia suosituksia, jotka täydentävät voimassa olevaa sääntelyä.
 
Seuraavassa kuvataan luvuittain muutosten keskeinen sisältö. Lisäksi lukuihin sisältyy pienempiä muutoksia. Osa muutoksista on kirjoitusteknisiä (mm. väliotsikoiden lisääminen ja kappaleiden siirrot), jotka selkeyttävät tekstiä ja lukujen rakennetta.
 
MOK 1 luku, soveltamisala ja määritelmät
 
Ei muutoksia.
 
MOK 2 luku, säädöstausta ja kansainväliset suositukset
 
Lähinnä kirjoitusteknisiä selkeytyksiä. Luvusta 2.2 poistetaan määräyksenantovaltuuksien sisältöjen kuvaukset, koska ne toistuvat myöhemmissä luvuissa, joissa valtuuksia käytetään.
 
MOK 3 luku, tavoitteet
 
Kirjoitusteknisiä selkeytyksiä.
 
MOK 4 luku, johdon kelpoisuus
 
Luku koskee yhtiön johdon kelpoisuutta, painottuen asiantuntemusvaatimusten sisältöön.
 
Lukuun lisätään alaluvut hallintoneuvostosta ja keskeisestä toiminnosta vastaavasta henkilöstä. Lisäysten jälkeen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän keskeiset päättävät toimijat tulevat kokonaisuutena aiempaa paremmin huomioon otetuiksi. Lisäksi luku muodostaa eheämmän kokonaisuuden luvun 5 kanssa, joka koskee johdon kelpoisuuden arviointia ja varmistamista.
 
Työeläkevakuuttamisen koulutusta koskevia kohtia 7 ja 13 muutetaan siten, ettei niissä viitata Työeläkevakuuttajat TELA ry:n (tai muunkaan tahon) järjestämään koulutukseen. Sen sijaan koulutusta ohjeistetaan koulutuksen sisällön kautta.
 
Finanssivalvonta teki 29.10.2019 sosiaali- ja terveysministeriölle lakialoitteen työeläkevakuutusyhtiöiden hallituksen ja johdon pätevyys- ja kokemusvaatimusten lisäämiseksi. Aloitteen sisältö otetaan huomioon uusissa kohdissa 4 ja 5 sekä alaluvussa 4.4, joka koskee keskeisestä toiminnosta vastaavaa henkilöä.
 
MOK 5 luku, johdon kelpoisuuden arviointi ja varmistaminen
 
Luku koskee johdon kelpoisuuden arviointia ja varmistamista. Luvussa määritellään kelpoisuusvaatimukset siten, että niillä tarkoitetaan asiantuntemus, hyvämaineisuus- yms. vaatimuksia. Näin ollen kelpoisuus ja kelpoisuusvaatimukset ovat yläkäsitteitä, joihin sisältyy eri osa-alueita. Samalla luovutaan käsitteestä fit&proper, jota ei käytetä laissa.
 
Lukuun 5.1 lisätään nykyistä tarkempia ohjeita siitä, miten työeläkevakuutusyhtiön tulisi varmistaa johdon kelpoisuusvaatimusten täyttyminen niin henkilöä tehtävään valittaessa kuin hänen toimiessa tehtävässään. Luvussa tuodaan lisäksi esiin, että kelpoisuusarviointi koskee myös hallitusta kokonaisuutena.
 
Uusi luku 5.2 koskee asiantuntemusvaatimusten määrittelemistä. Johdon riittävän asiantuntemuksen varmistamista varten yhtiön tulisi määritellä laissa säädettyä laajemmin ja tarkemmin johtoon kuuluvilta henkilöiltä ja hallintoelimiltä kokonaisuutena edellyttämänsä asiantuntemusvaatimukset. Luku sisältää suosituksia siitä, mitä seikkoja määrittelyssä tulisi ottaa huomioon yksittäisen henkilön osalta ja kokonaisuutena hallintoelinten osalta.
 
Uusi luku 5.3 koskee kirjallisia toimintaperiaatteita. Yhtiöllä tulisi olla toimintaperiaatteet johdon kelpoisuusvaatimusten täyttymisen seuraamiseksi ja varmistamiseksi. Toimintaperiaatteista ohjeistaminen liittyy edellä mainittuun lakialoitteeseen.
 
Uusi luku 5.4 koskee johdon perehdytystä ja osaamisen ylläpitoa. Yhtiöllä tulisi olla koulutus- ja perehdytyspolitiikka riittävän perehdytyksen ja osaamisen ylläpidon järjestelmälliseksi varmistamiseksi.
 
Uudessa 5.5 luvussa suositetaan, että yhtiö soveltaa asiantuntemuksen varmistamiseen liittyviä menettelyjä soveltuvin osin myös keskeisestä toiminnosta vastaavaan henkilöön. Nämä henkilöt tuodaan selkeyden vuoksi esiin omana alalukunaan, koska luvun 5 alussa oleva johtoon kuuluvan henkilön määritelmä ei sisällä heitä. Määritelmän sisällön syynä on se, että laki ja luku 5 muilta osin on kirjoitettu hallintoelinten ja niiden jäsenten näkökulmasta.
 
Finanssivalvonnalle tehtäviä ilmoituksia koskevat määräykset ja ohjeet erotetaan selvyyden vuoksi omaksi alaluvuksi 5.6.
 
MOK 6 luku, hyvä hallinto
 
Luvun alkuun lisätään toimielinten keskeiset tehtävät, ja sen jälkeen kuvataan keskeisiä asioita hallinnon järjestämisestä. Valvontahavaintojen perusteella on tarvetta tuoda nykyistä enemmän esiin näitä hyvän hallinnon lähtökohtia, vaikka ne ovatkin luettavissa laista ja sen perusteluista.
 
Uusi luku 6.1 koskee hallintoneuvoston valvontatehtävää. Tehtävä on hallintoneuvoston toiminnassa keskeinen, mutta sen sisältöä ei avata tällä hetkellä laissa tai MOK:ssa lainkaan.
 
MOK 7 luku, sisäinen valvonta
 
Kohdassa 3 mainittu hallituksen yleinen velvollisuus huolehtia hallinnon järjestämisestä siirretään 6 lukuun, koska velvollisuus koskee sisäisen valvonnan lisäksi muutakin yhtiön toimintaa.
 
Kohtaan 5 lisätään selvyyden vuoksi, että sisäisen valvonnan toimintoja ovat ainakin riskienhallinta, säännösten noudattamisen valvonta ja sisäinen tarkastus. Lisäyksen jälkeen tulee nykyistä paremmin esiin se, että kaikki tässä luvussa sanottu koskee myös mainittuja toimintoja. Toimintoja erikseen koskevat lisäksi luvut 8–10.
 
Lukuun lisätään tai siirretään sisältöä, joka koskee kaikkea sisäistä valvontaa. Siirrettävää sisältöä on tällä hetkellä, hieman eri tavalla sanoitettuna, luvuissa 8–10 koskien vain jotakin sisäisen valvonnan osa-aluetta. Tarkoituksena on selkeyttää lukujen 7–10 muodostamaa kokonaisuutta siten, että luku 7 sisältää asiat, jotka koskevat kaikkea sisäistä valvontaa, ja luvut 8–10 sisältävät asiat, jotka liittyvät kyseisiin yksittäisiin osa-alueisiin.
 
MOK 8 luku, compliance
 
Lukua täydennetään työeläkevakuutusyhtiöihin tehtyjen compliance-toiminnan tarkastusten sekä muiden valvontahavaintojen perusteella.
 
Luku 8.1 koskee compliance-toiminnon järjestämistä. Lukuun mm. täydennetään toiminnon yhdistämistä ja ulkoistamista koskevia määräyksiä ja ohjeita.
 
Toiminnon tarkoitusta ja tehtäviä koskevaan 8.2 lukuun lisätään uutena asiana kohtiin 11 ja 12 määräyksiä toiminnan riskiperusteisuudesta sekä toimintaperiaatteista ja suunnitelmasta.
 
Luku 8.3 on uusi ja koskee raportointia.
 
MOK 9 luku, sisäinen tarkastus
 
Kohtaan 6 lisätään määräys tarkastussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.
 
MOK 10 luku, riskienhallinta
 
Kirjoitusteknisiä selkeytyksiä.
 
MOK 11 luku, toiminnan häiriöistä ja virheistä ilmoittaminen

Luku on uusi ja koskee operatiivisiin riskeihin liittyvistä toiminnan häiriöistä ja virheistä ilmoittamista Finanssivalvonnalle. Työeläkevakuutusyhtiöille lisätään suositus ilmoittaa häiriöistä ja virheistä vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä nykyisin koskevaa velvoitetta vastaavasti. Työeläkevakuutusyhtiön tulisi ilmoittaa tietyistä yksittäisistä toiminnan häiriöistä ja virheistä. Lisäksi yhtiölle lisätään velvoite tehdä vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista.
 
MOK 12 luku, palkitseminen
 
Kirjoitusteknisiä selkeytyksiä.
 
MOK 13 luku, hyvän vakuutustavan noudattaminen
 
Kohdissa 1–7 tuodaan aiempaa selkeämmin esiin, mitä on hyvä vakuutustapa. Luvun otsikon muutoksella korostetaan valvonnan sijasta hyvän vakuutustavan noudattamista.
 
MOK 14 luku, sijoitustoiminnan järjestäminen ja sijoitussuunnitelma
 
Kirjoitusteknisiä selkeytyksiä.
 
MOK 15 luku, luotonotto, siitä ilmoittaminen ja luottohäiriöriskisopimukset
 
Kirjoitusteknisiä selkeytyksiä.
 
MOK 16 luku, työeläkelaitosten välisiin vastuunsiirtoihin kytketyt omaisuusjärjestelyt
 
Ei muutoksia.
 
MOK 17 luku, hakemus työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamiseksi
 
Luku koskee työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamista työeläkevakuutusyhtiöstä. Hakemuksen liitteitä koskevassa 3 kohdassa muutetaan vakavaraisuuspääoman täydentämistä koskevaa luettelokohtaa, koska 1.1.2022 alkaen työnantajalla ei ole velvollisuutta täydentämiseen luvussa tarkoitetun siirron yhteydessä.
 
Luvun 3 kohdassa täydennetään aiemman luovutuksen aikarajaa koskevaa luettelokohtaa kolmen vuoden aikarajalla, josta 1.1.2022 alkaen säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 a §:n 5 momentissa.
 
MOK 18 luku, varautuminen poikkeusoloihin
 
Kirjoitusteknisenä selkeytyksenä mm. luovutaan keskeisten julkisten tehtävien määritelmästä. Määritelmän sisältö on avoin, eikä määritelmän käyttö tuo lisäarvoa. Luvussa 18.2 luovutaan yksittäisten kohtien edellä olevista väliotsikoista, koska sellaisia ei käytetä MOK:ssa muutenkaan.
 
MOK 19 luku, osallistuminen asuntokauppalain mukaiseen rakennuttamistoimintaan
 
Kirjoitustekninen muutos luvun otsikkoon.
 
MOK 20 luku, yhtiökohtaisten maksunosien markkinointi
 
Luku on uusi. Käytännössä luku koskee vakuutusmaksun hoitokustannusosan ja asiakashyvitysten markkinointia.
 
Luvussa otetaan huomioon asiakashyvitysten markkinointia koskevat valvontahavainnot. Lisäksi otetaan huomioon 1.6.2022 voimaan tulleet vakuutusmaksun yhtiökohtaista hoitokustannusosaa koskevat säännösmuutokset, jotka perustuvat hallituksen esitykseen 30/2022 vp.
 
MOK 21 luku, raportointi Finanssivalvonnalle
 
Luku on uusi ja sisältää luettelon säännöllistä raportointia koskevista määräyksistä. Säännöllistä raportointia on MOK 11 luvussa tarkoitettu vuosi-ilmoittaminen operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista.
 
MOK 22 luku, kumotut määräykset ja ohjeet
 
Ei muutoksia.
 
MOK 23 luku, muutoshistoria
 
Luvussa kuvataan lyhyesti nyt tehtävät muutokset.

MOK 24 luku, siirtymä- ja voimaantulomääräykset

Luku sisältää operatiivisiin riskeihin liittyvää vuosi-ilmoitusta koskevan siirtymäsäännöksen.

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 9.9.2022 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta lokakuussa 2022.

Määräysten ja ohjeiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa luku- tai alalukukohtaisten otsikoiden alle kohta, esim. kohta 5, johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.
 
Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja, tarvittaessa luonnoksen kohta yksilöiden.
Valmistelijat
valvontapäällikkö Mikko Määttä, mikko.maatta(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5227

lakimies Hanna Tossavainen, hanna.tossavainen(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5217
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finanssiala ry    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Asiasanat

Hallinto

työeläkevakuutusyhtiö

Finanssivalvonta

Määräykset ja ohjeet