Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa

Rättegångskostnader i tvistemål. Bedömningspromemoria

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1347/2021

Vastausaika on päättynyt: 30.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden om bedömningspromemorian om rättegångskostnader i tvistemål. Bedömningspromemorian är på finska.

I bedömningspromemorian presenteras 21 metoder med vilka man kan påverka den kostnadsrisk som hänför sig till rättegångskostnaderna i tvistemål. Vi ber remissinstanserna utvärdera de metoder som presenteras i promemorian, hur effektiva de är och hur beroendeförhållandena mellan dem ser ut. Dessutom ber vi er särskilt ta ställning till vilka åtgärder som eventuellt kan vidtas under denna valperiod.

I justitieministeriets tjänstemannaberedning har man preliminärt lyft fram de metoder som inverkar på fördelningen av rättegångskostnader, särskilt metod 14 (Tillämpning på tjänstens vägnar av 21 kap. 1 § i rättegångsbalken) och metod 16 (Fastställande av beloppen av rättegångskostnader som ska ersättas), såsom åtgärder som kunde genomföras under valperioden 2019–2023, eftersom dessa bedöms vara både möjliga att genomföra inom den tid som står till förfogande och ha direkt eller snabb verkan.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utreds bestämningsgrunderna för rättegångskostnader bland annat för att minska kostnadsrisken (s. 89).
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-897-4 - Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast onsdagen den 30 juni 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. 
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
Beredare
Specialsakkunnig Jukka Siro, tel. 02951 50021, förnamn.efternamn@om.fi
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeudenkäyntiavustajalautakunta    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Sovittelufoorumi ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen velalliset ry    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt    
Ämnesord

oikeudenkäynti

oikeudenkäyntikulut

tuomioistuimet

prosessioikeus