Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmaehdotus ja sen ympäristöselostus

Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmaehdotus ja sen ympäristöselostus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/476/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelman laadinnasta ja sen ympäristöarvioinnista. Ohjelman laadinta perustuu EU:n meristrategiapuitedirektiiviin (2008/56/EY). Meriympäristön toimenpideohjelmassa esitetään, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta asetetut meriympäristötavoitteet saavutetaan Ruotsissa ja ympäristön tila paranee pitkällä aikavälillä. Ehdotus päivitetyksi toimintaohjelmaksi sisältää ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi, vuonna 2015 päätettyjen toimenpiteiden muutosehdotuksia ja vuonna 2015 päätettyjä toimenpiteitä, joita on jatkettava. Ohjelma toteutetaan vuosina 2022–2027.

Ympäristöarvioinnissa sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus) liitettyä strategista ympäristöarviointia koskevaa pöytäkirjaa. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.
Tavoitteet
Tällä lausuntopyynnöllä ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmaehdotuksesta ja sen ympäristöselostuksesta viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.
Liitteet:

Toimenpideohjelmaehdotus_SV.pdf - Toimenpideohjelmaehdotus ruotsiksi / Förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön på svenska

Toimenpideohjelman yhteenveto FI.pdf - Meriympäristön toimenpideohjelman yhteenveto suomeksi / Sammanfattningen av förslaget till åtgärdsprogram för havsmiljön på finska

Toimenpideohjelman yhteenveto ENG.pdf - Meriympäristön toimenpideohjelman yhteenveto englanniksi / Sammanfattningen av förslaget till åtgärdsprogram för havsmiljön på engelska

Ymparistöselostus SV.pdf - Ympäristöselostus ruotsiksi / Miljökonsekvensbeskrivning av uppdateringen av åtgärdsprogrammet för havsmiljön på svenska

Ymparistöselostuksen tiivistelma SV EN FI.pdf - Ympäristöselostuksen tiivistelmä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi / Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning på svenska, engelska och finska

Ruotsin ympäristöviranomaisen kirje 171220.pdf - Ruotsin ympäristöviranomaisen ilmoitus 17.12.2020 ruotsiksi / Underrättelse från Sveriges miljömyndigheter på svenska 17.12.2020

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 12.4.2021 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelut.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huomioittehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. Mikäli ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelut.fi.ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse kirjaamo@ym.fi .
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Minna Torkkeli, puh. 0295 250 377, etunimi.sukunimi@ym.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Ruokavirasto    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Varustamot ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ålands Landskapsregering