Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi

Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26437/2022

Vastausaika on päättynyt: 31.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi. Lisäksi lausuttavana on asetuksen tueksi laadittu tekninen soveltamisohje liitteineen. Lausuttavana oleva asetusluonnos on vähimmäistietosisältöasetuksen ensimmäisenä voimaan tuleva osuus. Asetusvalmistelu jatkuu ja asetusta on tarkoitus päivittää jatkossa vuosittain.
 
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 29 §:n mukaan hyvinvointialueen on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta, saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta, asiakkaiden palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta. Hyvinvointialueen on verrattava tätä tietoa vastaavaan muita hyvinvointialueita koskevaan tietoon. Hyvinvointialueen on hyödynnettävä edellä mainittua tietoa järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisessa toiminnan, tuotannon ja talouden ohjauksen, johtamisen ja päätöksenteon tukena.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää 1 momentissa tarkoitetun seurannan vähimmäistietosisällöstä, mukaan lukien 6 ja 7 §:ssä tarkoitetun hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vähimmäistietosisältö. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää tarkemmin tiedoista, joiden tulee sisältyä 2 momentissa tarkoitettuun selvitykseen.

Asetuksen valmistelutyötä on tehty sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), DigiFinland Oy:n ja hyvinvointialueiden yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteena on ollut varmistaa, että vähimmäistietosisältö on hyvinvointialueiden tarpeiden mukaista ja perustuu kansallisiin tietorakenteisiin, määrityksiin ja ohjeisiin.
Liitteet:
Aikataulu
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja 31.10.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.10.2022 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -järjestelmään. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/26437/2022.
 
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.stm@gov.fi, viite VN/26437/2022).
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja tarvittaessa antavat:
 
erityisasiantuntija Minna Klemettilä (puh 0295 163686 tai etunimi.sukunimi@gov.fi)
lakimies Minnamari Pigg (puh 0295 163477 tai etunimi.sukunimi@gov.fi)
erityisasiantuntija Anna Väinälä (puh 0295 163460 tai etunimi.sukunimi@gov.fi)
Jakelu:
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen AVI    
Helsinki    
HUS-yhtymä    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Keva    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kymenlaakso    
Lapin AVI    
Lappi    
Lounas-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Uusimaa    
Onnettomuustietoinstituutti OTI    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen AVI'    
Päijät-Häme    
Satakunta    
Sisäministeriö    
THL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion asuntorahasto ARA    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomi    
Ympäristöministeriö