Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö, ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2022-2027

Lausuntopyyntö, ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2022-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: HAMELY/148/2019

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Riihimäen keskusta Vantaanjoen vesistöalueella on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Nyt laadittu suunnitelmaehdotus on jatkoa vuosille 2016-2021 laaditulle tulvariskien hallintasuunnitelmalle.
 
Tausta
Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille, joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tekemän tulvariskien alustavan arvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Riihimäen keskustan Vantaajoen vesistöalueella merkittäväksi tulvariskialueeksi.Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi perustuu tulvariskien hallinnasta säädettyyn lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010).
 
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta 14.5.2021 mennessä. Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.
 
Linkit

http://www.ymparisto.fi/trhs/Vantaanjoki - Vantaanjoen vesistöalueen merkittävän tulvariskialueen tulvariskien hallinnan suunnittelu.

Liitteet:

Kuulutus_Vantaanjoki.pdf - Kuulutus ehdotuksesta Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2.11.2020-14.5.2021.

Aikataulu
Viranomaisilla, sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmaehdotuksesta, siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä sekä suunnitelman toimeenpanosta kansallisesti samaan aikaan järjestettävässä kuulemisessa 2.11.2020-14.5.2021. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelman 22.12.2021 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta Hämeen ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä. Mielipiteet tulee lähettää ensisijaisesti ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.hame@ely-keskus.fi). Palautetta voi antaa myös www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Mielipiteitä voi myös toimittaa kirjallisesti ELY-keskuksen kirjaamoon, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirjaamo, PL 29, 15141 LAHTI.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat yksikön päällikkö Merja Suomalainen puh. 0295 025 161, s-posti merja.suomalainen(a)ely-keskus.fi sekä vesitalousasiantuntija Milla Torkkel puh. 0295 025 225, s-posti merja.suomalainen(a)ely-keskus.fi Hämeen ELY-keskuksesta.
Jakelu:
Elina Mäkäläinen    
Merja Suomalainen    
Milla Torkkel    
Asiasanat

tulvariskit

tulvat

tulvasuojelu

tulvavahingot

vedenkorkeus