Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi (elohopea-asetuksen täytäntöönpano)

Luonnos hallituksen esitykseksi (elohopea-asetuksen täytäntöönpano)

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM004:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 16.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi EU:n elohopeasta annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta. Lausuntoa pyydetään myös  asetuksen täytäntöönpanoon liittyvästä ehdotuksesta kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen (112/1997) kumoamisesta.
 
Tausta
EU:n elohopea-asetuksella pantiin EU:ssa täytäntöön Minamatan kansainvälinen elohopeaa koskeva yleissopimus. Elohopea-asetus on Suomessa sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä, mutta sen täytäntöönpano edellyttää täydentäviä kansallisia säännöksiä.  

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia, jätelakia, ympäristönsuojelulakia, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia ja rikoslakia siten, että niissä säädettäisiin elohopea-asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista, kuten valvontaviranomaisista, toimivaltaisista viranomaisista ja asetuksen velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvista rangaistuksista. Kemikaalilakiin ja jätelakiin tehtäisiin myös joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
 
Tavoitteet

Esityksen ja samanaikaisesti valmisteltujen asetusten muutosten tavoitteena on EU:n elohopea-asetuksen kansallinen täytäntöönpano.

Linkit

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&from=EN - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/852, elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 16.3.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri, puh 0295 250 275, erityisasiantuntija Kaija Järvinen, puh 0295 250 112 ja kaatopaikka-asetuksen osalta hallitussihteeri Ella Särkkä, puh 0295 250 308. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi

Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

elohopea