Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle alusliikennepalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle alusliikennepalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8452/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi alusliikennepalvelulaki, jolla kumottaisiin ja korvattaisiin voimassa oleva alusliikennepalvelulaki. Ehdotettavassa alusliikennepalvelulaissa olisi täsmennetty viranomaisten ja alusliikennepalveluntarjoajan vastuita ja velvollisuuksia, uudistettu alusliikennepalvelun koulutus- ja pätevyyssääntely kansainvälisen sääntelykehityksen myötä sekä uudistettu kauttaaltaan lain systematiikkaa ja käsitteistöä.

Lisäksi ehdotetaan muutoksia aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin, alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin, matkustaja-aluksen henkiluettelosta annettuun lakiin, merenkulun ympäristösuojelulakiin sekä sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin.
Tausta
Alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic Service, VTS) tarkoitetaan alusliikenteen valvontaa ja ohjausta, jolla on valmiudet toimia vuorovaikutuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin. Suomen rannikon merialueet on jaettu kuuteen VTS-alueeseen eli alueeseen, jotka on perustamispäätöksellä vahvistettu VTS-alueeksi ja joilla ylläpidetään alusliikennepalvelua. Rannikolla alusliikennepalvelua tarjotaan ympärivuorokautisesti ympäri vuoden. Alukset, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun.

Alusliikennepalvelulain soveltamisessa on ilmennyt lain vaikeaselkoisuuteen ja epäsystemaattisuuteen liittyviä haasteita. Alusliikennepalvelun kansainvälisen säädöskehityksen myötä kansallinen laki kaipaa päivittämistä. Lisäksi kansalliset muutostarpeet alusliikenteen rajoittamiseen terveysturvallisuusperusteella puoltavat lain muuttamista. Koska muutoksia ehdotetaan jokaiseen lain lukuun ja tavoitteena on lain systematiikan päivittäminen sekä käyttäjäystävällisyyden lisääminen, ehdotetaan voimassa oleva laki kumottavaksi ja annettavaksi uusi, päivitetty alusliikennepalvelulaki.

Alusliikennepalvelulain antamisen yhteydessä annettaisiin muutoslait eräisiin muihin merenkulkuun liittyviin lakeihin. Näitä olisivat laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta sekä laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Nämä muutokset ovat pääasiassa teknisiä.
Tavoitteet
Alusliikennepalvelulakiin liittyvien ehdotusten tavoitteena on päivittää alusliikennepalvelulaki vastaamaan kansainvälistä kehitystä, reagoida kansallisiin muutostarpeisiin sekä selkeyttää lakia ja sen systematiikkaa.

Alusturvallisuuslain muutoksen tavoitteena on suomalaisten alusten aluksenmittausten helpottaminen sekä vaativien aluksenmittausten saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa. Esitettyjen muutosten avulla Liikenne- ja viestintävirasto voisi päättää, missä laajuudessa ja millä aikavälillä se delegoisi suomalaisten alusten aluksenmittaamisen ja mittakirjojen myöntämisen hyväksytyille luokituslaitoksille. Tätä koskeva yksityiskohtainen työnjako Liikenne- ja viestintäviraston ja hyväksytyn luokituslaitoksen välillä sisällytettäisiin luokituslaitossopimuksiin.

Hyväksyttyjä luokituslaitoksia ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti valtuuttaa myöntämään suomalaisen aluksen kansainvälisiä mittakirjoja, mutta esityksen perusteella olisi mahdollista sopia yksittäistapauksissa siitä, että hyväksytty luokituslaitos voisi myöntää suomalaisen aluksen mittakirjan tarpeen vaatiessa. Suezin ja Panaman mittakirjat eivät perustu kansainvälisiin yleissopimuksiin vaan Suezin ja Panaman kanavien kanavahallintojen omiin sääntöihin. Tämän vuoksi suomalaisten alusten vetoisuuksien määrittämisen Suezin tai Panaman kanavan mittakirjaa varten voisi tehdä myös muu taho kuin Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttama aluksenmittaaja. Suomalaisen aluksen Suezin ja Panaman kanavien mittakirjojen ei tarvitse olla Liikenne- ja viestintäviraston myöntämiä.
 
Henkilöluettelolain muutoksen tavoitteena on kumota direktiivin salliman siirtymäajan päättyessä tarpeettomiksi käyneet säännökset.

Merenkulun ympäristönsuojelulain satamien jätehuoltoa koskevaa sääntelyä täydennettäisiin alusjätedirektiivin mukaisella koulutusvelvoitteella.

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös alusliikennepalvelulaissa säädetty liikennevirhemaksu.
Linkit
Liitteet:

Alusliikennepalvelulaki HE_lausunnoille_luonnos_20.6.2022.pdf -

L om fartygstrafikservice HSI VF §§.pdf - Utkastet på svenska i sitt helhet ska publiceras i lausuntopalvelu.fi i slutet av juni.

RP Fartygtrafikservice 30.6.2022.pdf - Utkastet på svenska i sitt helhet

Aikataulu
Lausuntoja voi antaa 20.6.2022-31.8.2022. Lait toimitetaan eduskuntaan syyksyllä 2022. Tarkoituksena on, että lait tulisivat voimaan 1.1.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot joko suomeksi tai ruotsiksi pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/8452/2021. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut. Huomaathan, että lausunnot ovat julkisia.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Suvi Kankare, suvi.kankare(a)gov.fi, +358 295 342 105
Ylitarkastaja Tomi Paavola, tomi.paavola(a)gov.fi, +358 295 342 040
Ylitarkastaja Katja Peltola, katja.peltola(a)gov.fi, +358 295 342 031
Hallitusneuvos Katja Viertävä, katja.viertava(a)gov.fi, +358 295 342 612
 
Jakelu:
Aboa Mare    
American Bureau of Shipping    
Arctia    
Arctia    
Axxell    
Bureau Veritas    
DNV GL    
EKAMI    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic meriliikenteenohjaus Oy    
Fintraffic meriliikenteenohjaus Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lloyd's Register    
Luotsiliitto Ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto Ry    
Meriteollisuus ry    
Meriteollisuus ry    
Merivoimien esikunnan sotilastoimisto    
Merivoimien esikunta    
Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
PELOGOS    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamapooli    
sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STCW koulutuskomitea    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL    
Suomen Laivameklarit ry    
Suomen Laivameklarit ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Meripelastusseura    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesikuljetuspooli    
Winnova    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

alusliikenne

merenkulku

alusliikennepalvelu