Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle alusliikennepalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fartygstrafikservice och vissa andra lagar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8452/2021

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om fartygstrafikservice, genom vilken den gällande lagen om fartygstrafikservice upphävs. I förslaget till lag om fartygstrafikservice specificeras myndigheternas och fartygstjänsteleverantörens ansvar och skyldigheter, ändras bestämmelserna om utbildning och behörighet i fråga om fartygstrafikservice i enlighet med de internationella bestämmelsernas utveckling samt ses lagens systematik och terminologi över som helhet.

Dessutom föreslås ändringar i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, lagen om  passagerarfartygs personlistor, miljöskyddslagen för sjöfarten och lagen om verkställighet av böter.
 
Bakgrund
Med fartygstrafikservice (Vessel Traffic Service, nedan också VTS-tjänster) avses sådan övervakning och ledning av fartygstrafiken som har beredskap att samverka med trafiken och reagera på föränderliga trafiksituationer. I beslutet om inrättande fastställs och delas havsområdena vid Finlands kust in i sex VTS-områden, på vilka fartygstrafikservice upprätthålls. Vid kusten tillhandahålls fartygstrafikservice dygnet runt och året om. Fartyg med en längd på minst 24 meter är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen.

Det har framkommit utmaningar vid tillämpningen av lagen om fartygstrafikservice (623/2005) till följd av att lagen är otydlig och asymmetrisk. Den internationella författningsramen medför ett behov att uppdatera den nationella lagen. Också nationella ändringsbehov för att begränsa fartygstrafiken av hälsosäkerhetsskäl talar för att lagen ändras. Eftersom ändringar föreslås i varje kapitel i lagen och syftet är att uppdatera lagens systematik och att göra lagen mer användarvänlig, föreslås det att den gällande lagen upphävs och att det utfärdas en ny, uppdaterad lag om fartygstrafikservice.

Samtidigt föreslås lagar om ändring av vissa andra lagar som berör sjöfarten. Det föreslås en lag om ändring av lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, en lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, en lag om ändring av vissa bestämmelser i lagen om passagerarfartygs personlistor, en lag om ändring av vissa bestämmelser i lagen om passagerarfartygs personlistor och en lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten. Dessa ändringar är i huvudsak av teknisk art.
Målsättningar
De förslag som berör lagen om fartygstrafikservice syftar till att uppdatera lagen om fartygstrafikservice så att den motsvarar den internationella utvecklingen, till att reagera på nationella ändringsbehov och till att göra lagen och dess systematik tydligare.

Ändringen av fartygssäkerhetslagen syftar till att underlätta skeppsmätning av finska fartyg samt till att trygga den framtida tillgången till krävande skeppsmätningar. De föreslagna ändringarna hjälper Transport- och kommunikationsverket att besluta i vilken omfattning och med hur långa intervaller det ska delegera skeppsmätning av och utfärdandet av mätbrev för finska fartyg till erkända klassificeringssällskap. I detta sammanhang avtalas den detaljerade arbetsfördelningen mellan Transport- och kommunikationsverket och de erkända klassificeringssällskapen i klassificeringssällskapsavtalet.

Avsikten är inte att i regel bemyndiga erkända klassificeringssällskap att bevilja internationella mätbrev för finska fartyg, men enligt propositionen ska det vara möjligt att i enskilda fall avtala att ett erkänt klassificeringssällskap vid behov kan utfärda ett mätbrev för ett finskt fartyg. Mätbrev för Sue kanal och för Panama kanal grundar sig inte på internationella konventioner, utan på Suez och Panamas kanalförvaltningars egna regler. Därför kan finska fartygs dräktighet mätas för mätbrev för Suez kanal eller Panama kanal också av någon annan instans än en skeppsmätare som Transport- och kommunikationsverket bemyndigat. Finska fartygs mätbrev för Suez kanal och Panama kanal behöver inte utfärdas av Transport- och kommunikationsverket.

Ändringen av lagen om personlistor syftar till att upphäva de bestämmelser som blivit onödiga vid utgången av den övergångsperiod som tillåts i direktivet.

Bestämmelserna om avfallshantering i hamn i miljöskyddslagen för sjöfarten komletteras i fråga om utbildningsskyldigheten enligt fartygsavfallsdirektivet.

Genom ändringen av lagen om verkställighet av böter säkerställs en effektiv verkställighet av avgifter för trafikförseelse som fastställts med stöd av lagen om fartygstrafikservice.
Länkar:
Bilagor:

Alusliikennepalvelulaki HE_lausunnoille_luonnos_20.6.2022.pdf -

L om fartygstrafikservice HSI VF §§.pdf - Utkastet på svenska i sitt helhet ska publiceras i lausuntopalvelu.fi i slutet av juni.

RP Fartygtrafikservice 30.6.2022.pdf - Utkastet på svenska i sitt helhet

Tidtabell
Utlåtanden om propositionen kan lämnas 20.6.2022-31.8.2022. Lagarna överlämnas till riksdagen i oktober 2022. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era utlåtanden via webbtjänsten utlåtande.fi eller per e-post till kommunikationsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.lvm@gov.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Använd då diarienumret VN/8452/2021 som referens. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet. Notera, att remissyttrandena är offentliga.
Beredare
Specialsakkunning Suvi Kankare, suvi.kankare(a)gov.fi, +358 295 342 105
Överinspektör Tomi Paavola, tomi.paavola(a)gov.fi, +358 295 342 040
Överinspektör Katja Peltola, katja.peltola(a)gov.fi, +358 295 342 031
Regeringsråd Katja Viertävä, katja.viertava(a)gov.fi, +358 295 342 612
 
Sändlista:
Aboa Mare    
American Bureau of Shipping    
Arctia    
Arctia    
Axxell    
Bureau Veritas    
DNV GL    
EKAMI    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic meriliikenteenohjaus Oy    
Fintraffic meriliikenteenohjaus Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lloyd's Register    
Luotsiliitto Ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto Ry    
Meriteollisuus ry    
Meriteollisuus ry    
Merivoimien esikunnan sotilastoimisto    
Merivoimien esikunta    
Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
PELOGOS    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamapooli    
sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STCW koulutuskomitea    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL    
Suomen Laivameklarit ry    
Suomen Laivameklarit ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Merimiesunioni SMU ry    
Suomen Meripelastusseura    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Suomen varustamot Ry    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesikuljetuspooli    
Winnova    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

alusliikenne

merenkulku

alusliikennepalvelu