Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2022-2027

Ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2022-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: dnro UUDELY/11130/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Helsingin ja Espoon rannikkoalue on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän ohjauksessa ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Nyt laadittu suunnitelmaehdotus on jatkoa vuosille 2016-2021 laaditulle tulvariskien hallintasuunnitelmalle.
Tausta
Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille, joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tekemän tulvariskien alustavan arvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Helsingin ja Espoon rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi suuren asukasmäärän, tulvatilanteessa katkeavien liikenneyhteyksien ja muiden haavoittuvien välttämättömyyspalveluiden sekä kaavoituspaineen takia. Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi perustuu tulvariskien hallinnasta säädettyyn lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010).
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 mennessä. Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/trhs/Helsinki-Espoo - Helsingin ja Espoon rannikkoalueen merkittävän tulvariskialueen tulvariskien hallinnan suunnittelu.

Liitteet:

2020_Kuulutus_HkiEspoo_su.pdf - Kuulutus ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi 2.11.2020-14.5.2021.

2020_Kuulutus_HkiEspoo_SV.pdf - Kungörelse, förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde 2.11.2020–14.5.2021.

Aikataulu
Viranomaisilla, sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmaehdotuksesta, siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta kansallisesti samaan aikaan järjestettävässä kuulemisessa 2.11.2020-14.5.2021. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelman 22.12.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta Uudenmaan ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä. Mielipiteet tulee lähettää ensisijaisesti ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi). Palautetta voi antaa myös www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Mielipiteitä voi myös toimittaa kirjallisesti ELY-keskuksen kirjaamoon, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko puh. 0295 021 453, s-posti kari.rantakokko(a)ely-keskus.fi sekä suunnitteluinsinööri Olli Jaakonaho puh. 0295 021 398, s-posti olli.jaakonaho(a)ely-keskus.fi Uudenmaan ELY-keskuksesta.
Jakelu:
Kari Rantakokko    
Olli Jaakonaho    
Asiasanat

tulvariskit

tulvat

meri

Suomenlahti

tulvasuojelu

tulvavahingot

vedenkorkeus