Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH 3633-2022

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus on valmistellut 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnokset kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Nykyisiä arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. 6. vuosiluokan kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023. Uusiin kriteereihin perustuva 6. vuosiluokan lukuvuosiarviointi tehdään ensimmäisen kerran keväällä 2024. Opetushallitus seuraa arvioinnin uusien linjausten vaikutuksia.
Tausta
Uudet 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit ovat osa perusopetuksen eri arviointiosuuksien uudistusta, jota on tehty kesäkuusta 2018 lähtien. Uudistettu arviointiluku 6 on otettu käyttöön 1.8.2020 alkaen. Päättöarvioinnin kriteerit otettiin käyttöön kevään 2022 päättöarvioinnissa.
 
6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnokset on valmisteltu kriteerityöpajoissa ja oppiainekohtaisissa ryhmissä laajassa yhteistyössä luokanopettajien, aineenopettajien, rehtoreiden, yliopistonlehtoreiden ja tutkijoiden kanssa. Työhön on Opetushallituksen asiantuntijoiden lisäksi osallistunut noin 200 henkilöä. Tämän lisäksi koulutuksen asiantuntijoista ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä on seurannut työn etenemistä ja ottanut kantaa kriteeriluonnoksiin eri vaiheissa. Saatua palautetta hyödynnetään kriteerityön viimeistelyssä. 
Tavoitteet
Uusilla 6. luokan lukuvuosiarvioinnin kriteereillä pyritään yhdenmukaistamaan ja helpottamaan opettajien arviointityötä. Kriteereillä voidaan avata myös oppilaille ja huoltajille oppilaan osaamisen tasoa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin.
Linkit

https://www.oph.fi/fi/oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-perusopetuksessa - Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

https://www.oph.fi/sv/bedomning-i-den-grundlaggande-utbildningen - Bedömning i den grundläggande utbildningen

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään palauttamaan viimeistään perjantaina 23. syyskuuta 2022 klo 16.15.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetushallitus pyytää lausuntoanne ehdotuksesta 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiksi. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Opetushallitus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Mikäli tarkastelette kriteeriluonnoksia erityisesti joidenkin yksittäisten oppiaineiden kohdalta, pyydämme yksilöimään, minkä oppiaineen kriteeriluonnoksiin palaute kohdistuu.
 
Huomioittehan luonnoksia tarkastellessanne, että oppilaan lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen tavoitteisiin. Kriteeriluonnokset kuvaavat myös, millaista opettajan antamaa tai muuta tilanteessa esiintyvää ohjausta oppilas tarvitsee. Kun oppilas työskentelee ohjatusti, hän tarvitsee enemmän opettajaa tai muuta ohjausta kuin opettajan antamien ohjeiden mukaan itsenäisemmin etenevä oppilas.

Toivomme mahdollisimman konkreettisia muutosehdotuksia.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat opetusneuvos Marjo Rissanen, marjo.rissanen@oph.fi ja
undervisningsrådet Maj-Len Engelholm (frågor angående svenskspråkig utbildning), maj-len.engelholm@oph.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aikuislukioiden opettajat AIO ry    
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto - EKKOL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Finsklärarföreningen rf    
Föreningen Hem och Skola rf    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu    
Jyväskylän normaalikoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansanopistoyhdistys ry    
Katolinen kirkko Suomessa    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kotitalousopettajien liitto KTAOL ry    
Koulujen Musiikinopettajat KMO ry    
Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry    
Koululiikuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Kuvataideopettajat KUVA ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopiston harjoittelukoulu    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Latinankielen opettajien yhdistys ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Oulun normaalikoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Puolustusministeriö    
Rauman normaalikoulu    
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Steinerkasvatuksen liitto ry    
STTK    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI)    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry    
Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry SUHO    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry    
Suomen Islamilainen Neuvosto    
Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry    
Suomen kirjastoseura    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Luokanopettajat ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen Montessoriliitto    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto SOOLI ry.    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yliopistot UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomenopettajat ry    
Svenska Finlands folkting    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Modersmålslärarnas Förening i Finland SMLF    
Taideyliopisto    
Taloustiedon Opettajat TTOP ry.    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.    
Tekstiiliopettajaliitto TOL ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun normaalikoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vapaa-ajattelijain Liitto ry    
Vasa övningsskola    
Yksityiskoulujen liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry