Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sähköisestä laskutuksesta

Begäran om yttrande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om elektronisk fakturering

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM102:00/2017 VM/1846/03.01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 19.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Finansministeriet begär yttranden om det bifogade utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om elektronisk fakturering.

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, nedan direktivet, trädde i kraft den 26 maj 2014. Medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar ska senast den 18 april 2019 anpassas till direktivet. Enligt direktivet ska de upphandlande enheterna vid offentlig upphandling som överskrider EU:s tröskelvärden ta emot och behandla fakturor som har ett strukturerat elektroniskt format och som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering. Finansministeriet tillsatte den 18 oktober 2017 en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av direktivet. Arbetsgruppen har också till uppgift att granska eventuella lagstiftningsbehov när det gäller elektroniska kvitton. Arbetsgruppens mandatperiod är från den 1 oktober 2017 till den 31 december 2018.

Målsättningar

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om elektronisk fakturering. Lagen är ny och genomför direktivet nationellt.

 

I enlighet med vad som förutsätts i direktivet åläggs i den föreslagna lagen de upphandlande enheterna att inom ramen för de upphandlingar som omfattas av upphandlingslagarna ta emot och behandla elektroniska fakturor som överensstämmer med den nya europeiska standarden för elektronisk fakturering. I lagen föreslås dessutom bestämmelser som är oberoende av direktivet och som gäller den upphandlande enhetens och näringsidkarens rätt att i form av elektronisk faktura som överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering få fakturor av en annan upphandlande enhet eller näringsidkare.

 

Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas om användningen av elektronisk faktura kan röja sekretessbelagda uppgifter eller äventyra statens centrala säkerhetsintressen.

 

Syftet med den föreslagna lagen är att effektivisera både den offentliga och den privata sektorns ekonomiförvaltning genom att skapa ramar för automatisk behandling av fakturor. Lagen gäller inte fakturering i fråga om privata fysiska personer.


Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om elektronisk fakturering innehåller inga förslag till bestämmelser om elektroniska köpkvitton (ekvitton). Remissinstanserna ombes dock att i sina yttranden särskilt ta ställning till arbetsgruppens förslag till främjande av elektroniska kvitton, som finns under 3.2 Alternativ i regeringens utkast till proposition.
 

Bilagor:
Tidtabell

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i november 2018, så att lagen träder i kraft den 1 april 2019.

Vänligen lämna in yttrandet senast den 19 oktober 2018.

Svarsanvisningar för mottagare

Finansministeriet begär ert yttrande om utkastet till regeringens proposition. Vänligen lämna in yttrandet i elektronisk form senast den 19 oktober 2018 på www.utlåtande.fi eller alternativt till valtiovarainministeriö@vm.fi. Ministerierna ombes att vid behov sammanställa yttrandena från sitt eget förvaltningsområde. Alla yttranden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi.

 

Begäran om yttrande finns på www.utlåtande.fi och på finansministeriets webbplats www.vm.fi. Finansministeriet behandlar också yttranden som kommit in från andra än dem som begäran om yttrande sänts till, om yttrandena kommer inom utsatt tid.

Beredare
Ytterligare information fås av:
  • specialsakkunnig Jonna Törnroos (jonna.tornroos@vm.fi, 0295 530 011)
  • lagstiftningsråd Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515)
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Finanssiala ry    
Hansel Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)    
Helsingin seurakuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Kirkkohallitus    
Kirkon palvelukeskus    
Kivijärven kunta    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kunnan Taitoa Oy    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapinjärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Monetra Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palkeet    
Poliisihallitus    
Posion kunta    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Ropo Capital    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen pankki    
Suomen taloushallintoliitto ry    
Suomen yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionhallinnon kehittämisosasto (VM)    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Vero-osasto (VM)    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

julkiset hankinnat

digitalisaatio

taloushallinto

verkkolasku

sähköinen lasku

sähköinen kuitti