Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sähköisestä laskutuksesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sähköisestä laskutuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM102:00/2017 VM/1846/03.01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 19.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähköisestä laskutuksesta.

Tausta

Euroopan unionin direktiivi 2014/55/EU sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa (jäljempänä verkkolaskudirektiivi) tuli voimaan 26.5.2014. Jäsenvaltioiden kansalliset lait ja asetukset sekä hallinnolliset määräykset tulee saattaa verkkolaskudirektiivin mukaisiksi viimeistään 18.4.2019. Verkkolaskudirektiivin mukaan hankintayksiköiden tulee ottaa vastaan ja käsitellä eurooppalaisen laskustandardin mukaisia rakenteisesti sähköisisä laskuja EU-kynnysarvot ylittävissä julkisissa hankinnoissa. Valtiovarainministeriö asetti 18.10.2017 työryhmän valmistelemaan verkkolaskudirektiivin kansallista toimeenpanoa. Työryhmän tehtävänä oli lisäksi tarkastella mahdolliset lainsäädäntötarpeet sähköisistä kuiteista. Työryhmän toimikausi on 1.10.2017–31.12.2018.

 
Tavoitteet

Direktiivissä edellytetyn mukaisesti ehdotetussa laissa velvoitettaisiin hankintayksiköt hankintalakien piirissä olevissa julkisissa hankinnoissa ottamaan vastaan ja käsittelemään sähköisiä laskuja, jotka noudattavat uutta eurooppalaista standardia. Laissa ehdotetaan lisäksi direktiivistä riippumattomana sääntelynä säädettäväksi hankintayksikön ja elinkeinonharjoittajan oikeudesta saada lasku eurooppalaista standardia noudattavana sähköisenä laskuna toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta.

 

Lakia ei sovellettaisi, jos sähköisen laskun käyttö voisi paljastaa salassa pidettäviä tietoja tai vaarantaa valtion keskeisiä turvallisuusetuja.

 

Ehdotetulla lailla pyritään tehostamaan sekä julkisen että yksityisen sektorin taloushallintoa luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn.

Laki ei koskisi yksityisten luonnollisten henkilöiden laskutusta.Hallituksen esityksen luonnos laiksi sähköisestä laskutuksesta ei sisällä sääntelyehdotuksia sähköisistä ostokuiteista (eKuiteista). Lausunnonantajia pyydetään kuitenkin lausunnoissaan erityisesti ottamaan kantaa hallituksen esitysluonnoksen kohdassa 3.2 Toteuttamisvaihtoehdot esitettyihin työryhmän ehdotuksiin sähköisten kuittien käytön edistämiseksi.

Liitteet:
Aikataulu

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa 2018 siten, että laki tulisi voimaan 1.4.2019.

Lausunto tulee antaa viimeistään perjantaina 19.10.2018.

 

Vastausohjeet vastaanottajille

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään 19.10.2018 www.lausuntopalvelu.fi kautta tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan. Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla.

 

Lausuntopyyntö on saatavilla www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla ja valtiovarainministeriön verkkosivustolla www.vm.fi . Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.

Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
  • erityisasiantuntija Jonna Törnroos (jonna.tornroos@vm.fi, 0295 530 011)
  • lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, 0295 530 515)
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Finanssiala ry    
Hansel Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)    
Helsingin seurakuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Kirkkohallitus    
Kirkon palvelukeskus    
Kivijärven kunta    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kunnan Taitoa Oy    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapinjärven kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Monetra Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palkeet    
Poliisihallitus    
Posion kunta    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Ropo Capital    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen pankki    
Suomen taloushallintoliitto ry    
Suomen yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtionhallinnon kehittämisosasto (VM)    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Vero-osasto (VM)    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

julkiset hankinnat

digitalisaatio

taloushallinto

verkkolasku

sähköinen lasku

sähköinen kuitti