Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/397828/03.04.05.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 26.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:
 
1) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos Radiotaajuusmääräys 4 AA /2021M
2) Radiotaajuusmääräyksen 4 AA /2021M perustelumuistioluonnos
3) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos M15AR /2021M
4) Määräyksen 15AR /2021M  perustelumuistioluonnos

Tausta
Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4 koskee radiotaajuuksien käyttöä. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö. Määräystä sovelletaan 100 Hz - 400 GHz:n radiotaajuusspektriin, ja siinä määrätään eri radiotaajuuksien, taajuuskaistojen ja osakaistojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin (taajuusjakotaulukko).

Radiotaajuusmääräyksellä saatetaan voimaan sekä kansalliset taajuuspäätökset että Euroopan komission taajuuksien käyttöä koskevat päätökset. Lisäksi on otettu huomioon eurooppalainen taajuuksienkäyttösuunnitelma (ERC:n raportti 25).
 
Liikenne- ja Viestintäviraston määräys 15 sisältää käytön ehdot sellaisille radiolähettimille, joiden käyttöön ei tarvita erillistä radiolupaa. Näitä ovat muun muassa matkaviestimet, PMR446-radiopuhelimet, RLAN-laitteet, radiomikrofonit, yhteistaajuudella toimivat kauko-ohjauslaitteet ja muut pienitehoiset radiolähettimet sekä ohjaus-, valvonta- tai hälytystutkat.
 
Olennaiset muutokset:
-  Määräys 4 on päivitetty alkamaan taajuudesta 100 Hz (aiemmin 8,3 kHz), jolloin se koskee myös taajuusvälillä 100 Hz - 8,3 kHz toimivia induktiivisia laitteita. Määräykseen 15 on lisätty induktiiviset laitteet taajuusvälillä 100 Hz- 30 MHz. Muutos koskee komission radiolaitedirektiivin mukaisia induktiivisia laitteita.
- Taajuuskaistan 2300 - 2320 MHz matkaviestinteknologiaan perustuvien paikallisten radioverkkojen päätelaitteet vapautetaan luvanvaraisuudesta.
- Taajuuskaista 24,250-25,100 GHz on tarkoitus ottaa 5G-käyttöön vuoden 2021 alussa matkaviestinteknologiaan perustuville paikallisille radioverkoille ja samalla näillä taajuuksilla toimivien 5G-verkkojen päätelaitteet vapautetaan luvanvaraisuudesta. 
- Maailman radiokonferenssin (WRC19) päätösten perusteella tehdyt muutokset radiotaajuusmääräyksen 4:
• 50 MHz taajuusalueen radioamatöörikäyttö
• Siirtyvän maaradioliikenteen allokaatio 40,5 - 42,5 GHz, käyttösuunnitelma valmisteilla
• Lisätty liikennelaji Satelliittien ohjausliikenne taajuusalueille 137,025 - 138,000 MHz ja 148,000 - 149,900 MHz.
• Siirtyvän liikenteen (paitsi siirtyvä ilmailuradioliikenne) allokaatio 42,5-43,5 GHz, käyttösuunnitelma valmisteilla
- Lisätty taajuusalueet 870-874,4 MHz ja 915-919,4 MHz dataverkoille eurooppalaisen suosituksen ERC/REC 70-03 mukaisesti kohdassa jäljitys-, seuranta- ja tiedonkeruujärjestelmät ja vapautettu näillä taajuuksilla toimivat laitteet luvanvaraisuudesta.
- Kiinteän langattoman liityntäverkon päätelaitteet taajuusalueella 10,150-10,240 GHz / 10,500-10,590 GHz poistettu.
- Viranomaistoimintaan ja huoltovarmuuteen liittyvän matkaviestinten ilma-aluskäytön luvasta vapautusta koskevaa määräaikaa ehdotetaan jatkettavaksi 31.3.2024 asti.

Kaikki radiotaajuusmääräykseen 4 tehdyt muutokset on lueteltu määräyksen liitteenä olevalla muutossivulla.

Määräyksen 15 rakenne on uudistettu ja laiteryhmät on jaoteltu uudella tavalla. Määräyksen 15 muutokset näkyvät muutosmerkinnöin.
Tavoitteet
Määräysten päivittämisen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä sekä saattaa voimaan uusia eurooppalaisia taajuuksien käyttöä koskevia päätöksiä ja suosituksia.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.10.2020 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta.

Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausunnonantajia lausumaan erityisesti määräysten olennaisista muutoksista.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 ja Mikko Rintala, p. 0295 390 459. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.