Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/53/010/2018

Vastausaika on päättynyt: 17.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Asetusehdotukset perustuvat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 mahdollistava ohjaus, rahoitus ja resurssit –ryhmän työhön. Lausunnot pyydetään toimittamaan 17.12.2018 mennessä hyödyntäen tätä lomaketta. 
Linkit

https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf/44cd4514-8627-1ba7-029f-4ab712f40763/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf.pdf - Taustamuistio: korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, valmisteluryhmän esitys korkeakoulujen rahoitusmalleista

Liitteet:

VNA yliopistoista rahoitus.pdf - Asetusluonnos yliopistoja koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

OKMA yliopistojen laskentakriteerit.pdf - Asetusluonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereiksi

Muistio VNA yliopistojen rahoitusmalli.pdf - Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Muistio OKMA yliopistojen laskentakriteerit.pdf - Perustelumuistio opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta

YO_rahoitusmalliesitys_2021_alkaen.pdf - Esitys yliopistojen rahoitusmalliksi, kaavio

Statsrådets förordning om universiteten.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten, utkast

UKMf beräkningskriterierna för universiteten.pdf - Undervisnings-och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering, utkast

Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan lausunnot asetusluonnoksista viimeistään 17.12.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivulla.

Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023
Valtioneuvosto.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Opetusneuvos Tomi Halonen, 02953 30095, tomi.halonen@minedu.fi
Opetusneuvos Maarit Palonen, 02953 30243, maarit.palonen@minedu.fi
Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, 02953 30223, ulla.makelainen@minedu.fi
Hallitusneuvos Laura Hansén, 02953 30098, laura.hansen@minedu.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Avaintyönantajat AVAINTA ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Professoriliitto ry    
Saimaan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tekniikan akateemiset TEK    
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

opetus, koulutus, tiede

Rahoitus

yliopisto

korkeakoulu

valtionrahoitus