Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyyntö sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3876/2022

Vastausaika on päättynyt: 24.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntojanne arviomuistioluonnoksesta koskien sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä.

Muistioluonnoksessa arvioidaan sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteinfrastruktuurin nykytilaa, sen ennakoitua kehitystä, sekä mahdollisuuksia kehittää kansallista sähköautojen latausverkostoa edelleen. Tarkastelun painopiste on henkilö- ja pakettiautojen latausmahdollisuuksissa, mutta myös raskaiden ajoneuvojen latauspisteinfrastruktuurin kehityksen tavoitteet sekä nykytila kuvataan lyhyesti.

Sähköautomarkkinat ovat muuttuneet viime vuosina ja sähkökäyttöisten henkilöautojen määrä jatkaa kasvuaan. Sähköautokannan kasvaessa myös sähköautojen latausverkosto on kehittynyt nopeasti. Muistiossa esitetään kolme vaihtoehtoista toteuttamistapaa sähköautojen latausverkoston edelleen kehittämiselle: a) latausinfran vahvistaminen jatkamalla nykyisiä toimenpiteitä, b) nykyisten toimenpiteiden jatkaminen ja kansallisen työryhmän perustaminen tieliikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja tankkausinfrastruktuurin kehittämisen nykyistä tavoitteellisemmaksi suunnittelemiseksi, sekä c) velvoitettaisiin huoltoasemaketjuja rakentamaan latauspisteitä huoltoasemille lainsäädännöllä. Vaihtoehto b on alustavasti arvioitu tarkoituksenmukasimmaksi ratkaisuksi.

Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa arviomuistioon, sekä erityisesti siinä esitettyyn kolmeen vaihtoehtoiseen toteuttamistapaan ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä arviomuistiossa kansallisen sähköautojen latausverkoston kehittämiseksi esitetyistä toteuttamisvaihtoehdoista (A-C) on lausunnonantajan näkökulmasta paras vaihtoehto ja miksi?

2. Mihin jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota?

Lausunnonantajat voivat tuoda esiin myös yleisesti näkemyksiään vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin ja erityisesti sähkölatausinfrastruktuurin kehittymisestä Suomessa.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, ja kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulee hallitusohjelman mukaan vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Pitkällä aikavälillä liikenteen päästöjen vähentämisen tulee vastata Suomen hiilineutraaliustavoitetta.

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa määritetään keinot saavuttaa liikenteen päästövähennystavoite vuoteen 2030. Huoltoasemaketjuille suunnatun sähköautojen latauspisteitä koskevan velvoitteen arviointi on yksi fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä.
Tavoitteet
Arviomuistioluonnoksen tarkoituksena on edistää kansallisia tavoitteita sähköautojen latausverkoston kehittymiselle ja mahdollistaa siten liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on kartoittaa sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteinfrastruktuurin nykytila, tavoitteet ja ennakoitu kehitys ja siten tunnistaa vaihtoehtoiset toteuttamistavat latausverkoston kansalliselle kehittämiselle.
Linkit
Liitteet:

Bedömningspromemoria om den nationella utvecklingen av laddningsnätet för elbilar_03032022.pdf - Bedömningspromemoria om den nationella utvecklingen av laddningsnätet för elbilar

Arviomuistio latausverkoston kansallisesta kehittämisestä_03032022.pdf - Arviomuistio latausverkoston kansallisesta kehittämisestä

Liikenne- ja viestintävirasto_Taustamuistio_Julkisen tieliikenteen sähkölatausinfrastruktuurin nykytila.pdf - Liikenne- ja viestintävirasto, Taustamuistio: Julkisen tieliikenteen sähkölatausinfrastruktuurin nykytila (11/2021)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.3.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/3876/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Emmi Simonen, liikenne- ja viestintäministeriö, emmi.simonen@gov.fi, p. 0295 342 108
Neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala, liikenne- ja viestintäministeriö, tuuli.ojala@gov.fi, p. 0295 342 198
Jakelu:
ABB    
Autoalan Tiedotuskeskus    
Autoliitto    
EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ensto    
ETLA    
Fortum    
Helen Oy    
Ilmastopaneeli    
ITS Finland    
Juustoportti oy    
Kaupan liitto    
Kempower    
Kesko    
Korkia    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Liikennevirta Oy    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
NEOT    
Neste    
Oikeusministeriö    
Oy Teboil Ab    
Palta    
Rechargeinfra    
Ritoil    
SAK    
SEO (Suomen energiaosuuskunta)    
Siemens Osakeyhtiö    
Sitra    
SKAL (Suomen kuljetus ja logistiikka)    
SOK/ABC-Ketju    
St1    
Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen osto- ja logistiikkayhdistys Logy ry    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät    
Sähköautoilijat ry    
Sähköinen liikenne ry    
Teknologiateollisuus    
Tesla    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verne    
VTT    
WWF    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering