Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus päivystysasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus päivystysasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16442/2022

Vastausaika on päättynyt: 8.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (583/2017, päivystysasetus) 6 ja 18 § muuttamisesta.
Tausta
Päivystysasetuksen 6 §:ssä säädetään luvan hakemisesta sosiaali- ja terveysministeriöltä perustaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystysyksikkö ja 18 §:ssä luvasta poiketa siitä, että synnytyksiä hoitavassa ympärivuorokautisesti päivystävässä sairaalassa hoidetaan vähintään noin 1 000 synnytystä vuodessa.
 
Hallituksen esityksessä HE 56/2021 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen) ehdotettiin muutettavaksi useiden lakien, mukaan lukien terveydenhuoltolain (1326/2010), käsitteistöä siten, että viittaukset kuntiin ja kuntayhtymiin muutetaan viittaamaan hyvinvointialueisiin sekä tehtävän muut sote-uudistuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön edellyttämät muutokset.
 
Eduskunta hyväksyi 7.6.2022 terveydenhuoltolakiin liittyvät muutokset sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdottomassa muodossa (StVM 9/2022 vp), jonka myötä terveydenhuoltolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen lisättiin säännös siitä, että hyvinvointialue voi hakea edellä kuvattuja lupia jo 1.8.2022 lähtien, vaikka järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vasta 1.1.2023. Päivystysasetukseen tehtäisiin lupasääntelyä koskevat tarpeelliset muutokset.
Tavoitteet
Tavoitteena on saattaa asetus linjaan lainsäädännön kanssa terminologian osalta, sekä mahdollistaa myös asetuksen sääntelyssä se, että sosiaali- ja terveysministeriö voi käsitellä lupahakemukset jo vuonna 2022, sekä selkeyttää sääntelyä eräin osin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään ensisijaisesti toimittamaan lausuntopalvelu.fi –palveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/16442/2022 (VAHVA-ministeriöt: lausunto viedään mainitulle VAHVA-asialle).
 
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -palvelussa.
Valmistelijat
hallitusneuvos Merituuli Mähkä, etunimi.sukunimi@gov.fi (9.6–1.7)
lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, etunimi.sukunimi@gov.fi (13–17.6; 30.6–8.7)
Jakelu:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
HUS-Yhtymä    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Potilasliitto    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Asiasanat

päivystysapu

kiireellinen hoito

akuuttilääketiede

brådskande vård

jour

akutmedicin