Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kipsiasetuksen muutoksesta

Lausuntopyyntö kipsiasetuksen muutoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/29782/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (510/2020) muutoksella siihen lisättäisiin maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen artiklat 21 ja 22. Samalla asetukseen tehtäisiin muut tämän lisäyksen edellyttämät muutokset.

Muutos mahdollistaisi viljelijälle myönnettävän tuen erityyppisten informaatio-ohjauksen keinoin. Maatalousmaan kipsikäsittelyn laajentamiseksi ohjauksella annetaan tietoja maatalousmaan kipsikäsittelystä ja voidaan lisätä saapuvien tukihakemusten määrää ja siten laajentaa kipsikäsittelyä uusille alueille.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankkisi kyseisen informaatio-ohjauksen kilpailutuksella. Informaatio-ohjauksena myönnettävä tuki perustuisi viljelijän hakemuksesta tehtyyn tukipäätökseen.
 
Lisäksi maatalousmaan kipsikäsittelyn myöntämisen rajoituksiin lisättäisiin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (Recovery and Resilience Facility (RRF))  perustuva uusi tuen myöntämisen rajoitus. 
 
Tausta

Maatalousmaan kipsikäsittely on uusi innovatiivinen maatalouden vesiensuojelumenetelmä, jolla toteutetaan vesien- ja merenhoidon tavoitteita.

Myös Valtioneuvoston joulukuussa 2021 hyväksymiin vesienhoitosuunnitelmiin 2022–2027 sisältyy toimenpide kipsin peltolevityksestä. Tarkoitus on vähentää maataloudesta johtuvaa fosforikuormitusta.

Tavoitteet
Kipsin levityspinta-alaa on laajennettava merkittävästi näkyvien vesiensuojeluvaikutusten aikaansaamiseksi. Kokonaistavoitteena on kipsin levittäminen noin 50 000–80 000 peltohehtaarin pinta-alalle vuosien 2020–2023 aikana ja näin vähentää valuma-alueelta vesistöihin ja mereen tulevaa fosforikuormitusta.

Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä laajemminkin tiedottaa toimialalle ja sidosryhmille maatalouden vesiensuojelutoimista. Informaatio-ohjaus tukisi tavoitteiden saavuttamista.

Maatalousmaan kipsikäsittelyn laajentamiseksi on havaittu tarve myös kohdennetulle informaatio-ohjaukselle kuten esimerkiksi tiedottamiselle ja neuvonnalle sekä tilaisuuksille. Osa tällaisista informaatio-ohjauksen keinoista ovat EU:n näkökulmasta valtion tukia, joten niiden antamisessa tulevat sovellettaviksi EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 702/2014  säännökset. Nämä säännökset tulisi lisätä asetukseen, jotta tukiohjelma täyttäisi EU:n valtion tuen vaatimukset. Ehdotetun muutoksen tavoitteena on mahdollistaa informaatio-ohjauksen eli tietämyksen siirtoa ja tiedotusta (art. 21) ja neuvontapalvelut (art. 22) muodossa viljelijälle annettava tuki.
Linkit

https://ym.fi/vedenvuoro - Vesiensuojelun tehostamisohjelma

https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys/ - KIPSI-hanke

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200510 - Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299 - Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, kts. 1 a luku

Liitteet:

Kipsi_muutossäädös_20 1 2022 .docx - Luonnos asetuksen muutokseksi, muutettavat kohdat merkitty värillä

Utkast av förordningen 20 1 2022.docx - Utkast av förordningen, förändringar med färg

Perustelumuistio_kipsiasetuksen muutos 21 1 2022.doc - Perustelumuistio

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta 15.2.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, erja.werdi(at)gov.fi ja puh. 0295 250 312.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria Keskusten liitto    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

vesiensuojelu

vesien tila, vesienhoito