Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Rikosvahinkolain uudistaminen; työryhmämietintö

Rikosvahinkolain uudistaminen; työryhmämietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5107/2022

Vastausaika on päättynyt: 10.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne rikosvahinkolain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä.

Työryhmä ehdottaa rikosvahinkolakia muutettavaksi siten, että eräiden valtion varoista maksettavien korvausten enimmäismääriä korotetaan vastaamaan paremmin tuomioistuinkäytännössä rikoksen tekijän maksettavaksi määrättyjä, vahingonkorvauslakiin perustuvia korvausmääriä. Aineettomien vahinkojen korvauksista tehtävä 220 euron perusvähennys ehdotetaan korvattavaksi alimmalla maksettavalla korvauksella, joka ehdotuksen mukaan olisi 100 euroa.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että rikoksen uhrina surmansa saaneen läheisille säädettäisiin oikeus saada korvausta heille kuolemantapauksesta aiheutuneesta kärsimyksestä vahingonkorvauslaissa säädetyin edellytyksin, kuitenkin niin, että laissa säädettäisiin kärsimyksestä suoritettavasta enimmäismäärästä. Rikoksen uhrille ja henkirikoksen uhrin läheiselle säädettäisiin oikeus saada tietyillä edellytyksillä Valtiokonttorilta maksusitoumus rikoksen vuoksi tarpeelliseen terapiahoitoon.

Lisäksi työryhmä ehdottaa muutoksenhakua rikosvahinkoasioissa muutettavaksi siten, että Valtiokonttori saisi oikeuden päätöksensä itseoikaisuun ennen vastineen toimittamis-ta vakuutusoikeuteen.

Työryhmä ehdottaa lisäksi Valtiokonttorin tiedonsaantioikeuden laajentamista nykyisestä koskemaan myös muita viranomaisia ja toimijoita, joiden hallussa saattaa olla korvaus-asian ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja.
Tausta
Oikeusministeriö asetti 28.3.2022 työryhmän valmistelemaan rikosvahinkolain muuttamista siten, että hallitusohjelman tavoitteet rikosuhrien aseman parantamisesta turvaamalla rikoksen uhrin ja henkirikoksen uhrin omaisten parempi tuki ja mahdollisuus saada korvauksia Valtiokonttorilta saavutettaisiin. Työryhmän toimikausi päättyi 31.1.2023.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-555-5 - Rikosvahinkolakityöryhmän mietintö (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2023:7)

Liitteet:

OM_2023_7_ML.pdf - Rikosvahinkolakityöryhmän mietintö (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2023:7)

Sammandrag och lagförslag.docx - Sammandrag och lagförslag

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 10.5.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan keskeisten ehdotusten otsikointia ja jäsentelyä (alla).

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari p. 02951 50139 (etunimi.sukunimi@gov.fi)
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta    
Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö HYVIL oy    
Juristiliitto    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Maahanmuuttovirasto    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntoutusyrittäjät    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen sosiaali- ja terveys ry SOSTE    
Suomen sovittelufoorumi ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Työeläkevakuuttajat Tela ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ ry    
Ulosottolaitos    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

rikosvahinko

rikosvahinkolaki

brottsskadelag

Brottsskade